W dniu 23 sierpnia 2017 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1566/1)

Odnotować należy, iż zgodnie z art. 574 pkt 1 ustawy część jej przepisów wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. z dniem 24 sierpnia 2017 r. W katalogu przepisów z art. 574 pkt 1 znalazł się m.in. art. 494, na podstawie którego zmianie ulega ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Najistotniejsza z tych zmian dotyczy brzmienia art. 2 pkt 8 u.z.z.w., który to przepis stanowi o definicji ścieków. Co za tym idzie, od dnia dzisiejszego wody opadowe lub roztopowe nie są ściekami w rozumieniu art. 2 pkt 8 u.z.z.w.

Ostatnie wpisy

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji nie działają wstecz

Orzecznictwo

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji to opłata nieznana polskiemu systemowi prawnemu przed...

14-05-2021

Czytaj więcej

Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników / Walne Zgromadzenia w spółkach komunalnych…

Aktualności

W związku ze zbliżającymi się terminami Zgromadzeń Wspólników / Walnych Zgromadzeń, chcielibyśmy...

13-05-2021

Czytaj więcej

UODO: zawarcie umowy bez kopiowania aktów notarialnych

Aktualności

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w majowym wydaniu newslettera dla inspektorów ochrony...

12-05-2021

Czytaj więcej