W dniu 23 sierpnia 2017 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1566/1)

Odnotować należy, iż zgodnie z art. 574 pkt 1 ustawy część jej przepisów wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. z dniem 24 sierpnia 2017 r. W katalogu przepisów z art. 574 pkt 1 znalazł się m.in. art. 494, na podstawie którego zmianie ulega ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Najistotniejsza z tych zmian dotyczy brzmienia art. 2 pkt 8 u.z.z.w., który to przepis stanowi o definicji ścieków. Co za tym idzie, od dnia dzisiejszego wody opadowe lub roztopowe nie są ściekami w rozumieniu art. 2 pkt 8 u.z.z.w.

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej

Wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne

Analizy prawne

16 kwietnia 2022 r. w życie weszły trzy dodatkowe przesłanki wykluczenia z...

27-04-2022

Czytaj więcej