W dniu 20 września 2018 r. wchodzi w życie większość z przepisów uchwalonej przez Sejm w lipcu 2018 r. nowelizacji ustawy Prawo wodne.

Najważniejszą zmianą, z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, jest dodanie do art. 552 nowych ustępów od 2a do 2o, zgodnie z którymi podstawą do ustalenia opłat zmiennych za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. będą również obowiązkowo składane do Wód Polskich oświadczenia podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, zawierające informacje niezbędne do wymiaru przedmiotowych opłat.

Warto zaznaczyć, iż oświadczenia będą dotyczyć nie tylko danych potrzebnych do ustalenia opłat za usługi wodne za pobór wód powierzchniowych i podziemnych oraz za odprowadzanie ścieków, ale również za odprowadzanie do wód wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast.

Oświadczenia będą składane według wzoru opublikowanego na BIP Wód Polskich, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że oświadczenia za IV kwartał 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych składać będą w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 6 ustawy nowelizującej, pierwsze oświadczenia należy złożyć za pierwszy pełny kwartał przypadający po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli za IV kwartał 2018 r.

Dane które winny być zawarte w oświadczeniu precyzuje art. 552:

1) ust. 2c - dane ogólne,
2) ust. 2d - dane niezbędne do ustalenia opłaty za pobór wód (ilość wody w m3 w podziale na cele poboru),
3) ust. 2g - dane niezbędne do ustalenia opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych (ilość w m3, wraz z informacją o istnieniu urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemności),
4) ust. 2h – dane niezbędne do ustalenia opłaty odprowadzanie ścieków (wyrażoną w kg ilość substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi).

O nowelizacji informowaliśmy również na łamach naszego bloga w artykule pt. "Nowelizacja Prawa wodnego uchwalona przez Senat bez poprawek".

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej