Projekt nowelizacji Prawa wodnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śrólądowej opublikowany w dniu 5 października 2018 r. przewiduje nie tylko ustalanie opłat stałych za pobór wód w oparciu o maksymalny godzinowy pobór wody wynikający z pozwolenia wodnoprawnego. Autorzy przepisów przewidują również, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą składać oświadczenia niezbędne do ustalenia opłat pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jak już informowaliśmy w artykule pt. "Wejście w życie nowelizacji Prawa wodnego", 20 września 2018 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm w lipcu 2018 r. nowelizacja ustawy Prawo wodne, która zmieniła m.in. normę z art. 552.

W efekcie począwszy od stycznia 2019 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą zobowiązane, na potrzeby wyliczenia opłat zmiennych, do składania oświadczeń zawierających dane niezbędne do ustalenia tychże opłat (pierwsze oświadczenia zawierać będą informacje za IV kwartał 2018 r.).

W ten sposób ustawodawca przeniósł wszelkie ryzyka związane z nieścisłościami przepisów ustawy (dotyczące np. właściwego ustalenia celów na które pobierana jest woda, sposobu obliczenia ilości wprowadzanych do systemu wód opadowych i roztopowych, czy ustalenia na jakich terenach istnieją urządzenia do retencjonowania takich wód i jakiej pojemności) z Wód Polskich na podmioty zobowiązane do uiszczania opłat.

W ostatni piątek na łamach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejny projekt nowelizacji Prawa wodnego (informowaliśmy o nim w tekście pt. "Kolejna nowelizacja Prawa wodnego przed nami?") uzupełniający treść art. 552 o ustęp „2ba”, zgodnie z którym podmioty zobowiązane do uiszczania opłat za usługi wodne będą składać oświadczenia niezbędne do ustalenia tychże opłat pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Oświadczenie składane przez przedsiębiorstwao wodociągowo-kanalizacyjne zawierać będzie klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastąpi pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W tej sytuacji niezbędne wydaje się jak najszybsze wystąpienie do Wód Polskich z prośbą o wyjaśnienie wszelkich sytuacji wątpliwych i problematycznych, tak by przedsiębiorstwa mogły w sposób bezpieczny składać oświadczenia na początku 2019 r.

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej

Wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne

Analizy prawne

16 kwietnia 2022 r. w życie weszły trzy dodatkowe przesłanki wykluczenia z...

27-04-2022

Czytaj więcej