Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wprowadzające do wód lub do ziemi ścieki są zobowiązane zapewnić pobieranie próbek przez akredytowane laboratoria oraz dokonywać badań jakości ścieków w tych laboratoriach. Jest to niezwykle istotna zmiana w porównaniu z regulacjami obowiązującymi do końca 2017 r.

Z dochodzących do nas informacji wynika, że Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska zaczynają weryfikować badania ścieków wykonane w 2018 r., a niektórym przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym już zasygnalizowały nieprawidłowości związane z przeprowadzeniem badań przez nieakredytowane laboratoria.

Przypomnijmy – w dniu 1 stycznia 2018 roku wszedł w życie art. 303 ust. 2 Prawa wodnego, zgodnie z którym:

"Podmioty korzystające z usług wodnych, wprowadzające do wód lub do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej wyższej niż 0,01 m3/s, zapewniają pobieranie próbek przez akredytowane laboratoria, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, oraz dokonują badania jakości ścieków w tych laboratoriach."

Na gruncie nowego Prawa wodnego zaostrzono zatem wymogi dotyczące badań automonitoringowych ścieków. Przed dniem 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dosyć powszechnie korzystały z możliwości jakie dawał wyjątek przewidziany w art. 147a ust. 1a Prawa ochrony środowiska i wykonywały pomiary ścieków w we własnych laboratoriach, które uzyskały certyfikaty systemu zarządzania jakością. Takie działania pozwalały przedsiębiorstwom na ograniczenie kosztów związanych z pobieraniem i badaniem próbek przez laboratoria akredytowane.

Mając powyższe na uwadze należy wyraźnie podkreślić, że w obecnym stanie prawnym wykonywanie badań automonitoringowych jest możliwe wyłącznie przez laboratoria akredytowane. Kontynuowanie pomiarów przez własne laboratoria, które nie są akredytowane, lecz jedynie objęte systemem zarządzania jakością jest praktyką nieprawidłową i z dużym prawdopodobieństwem może spotkać się z reakcją WIOŚ, które w takich przypadkach, zgodnie z Prawem wodnym, uprawnione są wymierzyć przedsiębiorstwu opłatę podwyższoną.

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej