Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostało dzisiaj pismo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 listopada 2018 r., w świetle którego ostateczny, ministerialny projekt nowelizacji Prawa wodnego został skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Załącznikiem do pisma jest projekt ustawy datowany na dzień 26 listopada 2018 r.

Z punktu widzenia branży wodociągowo-kanalizacyjnej, kluczowe zmiany dotyczą odpowiednio art. 271 oraz art. 552 Prawa wodnego. O dotychczasowych założeniach projektodawców informowaliśmy obszernie m.in. w tekstach pt. "Kolejna nowelizacja Prawa wodnego przed nami?" oraz "Odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia do Wód Polskich?".

W ostatnich dniach docierały do nas nieoficjalne informacje, iż Ministerstwo planuje wycofać się z przyjętych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów składających oświadczenia na potrzeby ustalenia opłat za usługi wodne.

Opublikowany dzisiaj projekt ustawy potwierdza te doniesienia. Jak się zatem wydaje, autorzy przepisów uwzględnili postulaty branży i odstąpili od dodania do przepisów sankcji karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń.

Biorąc pod uwagę liczne wątpliwości związane z interpretacją przepisów Prawa wodnego, o których pisaliśmy choćby w tekście pt. "Przedsiębiorstwa toną w przepisach, a Wody Polskie nie widzą problemu", zmianę dotychczasowego stanowiska Ministerstwa ocenić należy pozytywnie.

Niestety mimo stanowisko płynących choćby z Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Infrastruktury, autorzy projektu nie dokonali modyfikacji przepisów regulujących problematykę opłat za usługi wodne. Zgodnie z nowelizacją, w Prawie wodnym pojawi się nowy art. 552a.

Art. 552a. Prawa wodnego

W przypadku gdy pozwolenie wodnoprawe albo pozwolenie zintegrowane nie określa zakresu korzystania z wód w m3 na sekundę, ustalenia wysokości opłaty stałej za usługi wodne, o których mowa w ust. 2-5, dokonuje się z uwzględnieniem wyrażonych w m3 na godzinę maksymalnych ilości możliwych do pobrania wód, możliwych do odprowadzania wód do wód lub możliwych do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych i przeliczonych na m3 na sekundę.

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. - wydawca Jerzmanowski AQUA, jako podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową, wzięła czynny udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy zajmując stanowisko w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Wodociągi Wielkopolskie, w tym postulując m.in. wycofanie się ze zmiany zakładającej odpowiedzialność karną za składane oświadczenia. Z treścią pisma skierowanego w ramach konsultacji zapoznać można się w tekście pt. "Nowelizacja Prawa wodnego - konsultacje publiczne".

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej

Wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne

Analizy prawne

16 kwietnia 2022 r. w życie weszły trzy dodatkowe przesłanki wykluczenia z...

27-04-2022

Czytaj więcej