20 września br. weszła w życie nowelizacja Prawa wodnego, zgodnie z którą podstawą do ustalenia opłat zmiennych za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. będą również obowiązkowo składane do Wód Polskich oświadczenia. Wzory oświadczeń opublikowane zostały na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wód Polskich.

Jak sygnalizowaliśmy na początku listopada br. publikacja wzorów oświadczen nastapić miała dopiero w grudniu. Zgodnie z planem, na Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich pojawił się zestaw wzorów oświadczeń, które przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą składały po raz pierwszy w terminie do dnia 30 stycznia 2019 r.

Na przygotowanie się do złożenia oświadczeń nie ma zatem zbyt wiele czasu, a biorąc pod uwagę wątpliwości wynikające z przepisów Prawa wodnego (pisaliśmy o nich m.in. w artykule pt. "Przedsiębiorstwa toną w przepisach, a Wody Polskie nie widzą problemu") wypełnienie wzorów stanowić może w niektórych fragmentach nielada wyzwanie.

Co więcej, jak się wydaje, pojawiające się dotychczas wątpliwości spotęgowali autorzy wzorów oświadczeń. 

Jak już informowaliśmy, odwołując się do treści pisma Zastępcy Prezesa Wód Polskich z dnia 16 listopada 2018 r., zdaniem organu, cała woda pobierana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinna być obciążana stawką opłaty za usługi wodne za pobór wód właściwą dla celu określonego w art. 274 pkt 2 lit. za) Prawa wodnego (tj. jako woda pobierana do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody), z jednym tylko wyjątkiem, a mianowicie wody pobieranej dla zaopatrzenia gospodarstw domowych, która winna być kwalifikowana zgodnie z celem określonym w art. 274 pkt 4 Prawa wodnego.

Na wewnętrzną sprzeczność tego stanowiska i jego konsekwencje zwracaliśmy uwagę w artykule pt. "Wody Polskie ustalają interpretację przepisów - taryfy do zmiany?"

W opublikowanym na stronach BIP Wód Polskich wzorze oświadczenia podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych, znajdujemy kolejną niespodziankę.

Okazuje się bowiem, iż zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi pod wzorem oświadczenia:

podana ilość wody powinna uwzględniać proporcjonalne rozliczenie strat wody w sieci w odniesieniu do poszczególnych celów przeznaczenia pobranej wody”

A zatem straty wody w całości nie będą kwalifikowane jako woda pobierana do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody.

Czy to sygnał powrotu do koncepcji, w świetle której woda pobierana przez przedsiębiorstwa, będzie na potrzeby wymierzania opłat zmiennych, kwalifikowana na podstawie ok. 40 celów poboru wody przez finalnych odbiorców wskazanych w art. 274 Prawa wodnego, czy może tylko wskazówka, iż straty będą rozliczane według dwóch przywołanych wyżej celów tj. z art. 274 pkt 2 lit. za) albo art. 274 pkt 4 Prawa wodnego?

Stanowisko Wód Polskich, nadal jest niejasne i co gorsza jak się wydaje, wciąż ewoluuje, a przecież do złożenia pierwszych oświadczeń przez przedsiębiorstwa zostało już naprawdę niewiele czasu.

 

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej