5 grudnia 2018 r. zmianie uległ przepis nakładający na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne obowiązek wykonywania badań jakości ścieków w akredytowanych laboratoriach. Obecnie wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane do wykonywania badań przez jednostki posiadające akredytację.

Wskutek nowelizacji Prawa wodnego ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1722), zmianie uległ art. 303 ust. 2 dotyczący wykonywania badań ścieków. Zmiana weszła w życie w dniu 5 grudnia 2018 r. i zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu:

Podmioty korzystające z usług wodnych, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi zapewniają pobieranie próbek przez akredytowane laboratoria, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, oraz dokonują badania jakości ścieków w tych laboratoriach.

Poprzednio przepis ten brzmiał następująco:

Podmioty korzystające z usług wodnych, wprowadzające do wód lub do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej wyższej niż 0,01 m3/s, zapewniają pobieranie próbek przez akredytowane laboratoria, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, oraz dokonują badania jakości ścieków w tych laboratoriach.

Analizowana zmiana polega na usunięciu przesłanki dotyczącej średniej dobowej ilości wprowadzanych ścieków, warunkującej nałożenie obowiązku wykonywania badań przez akredytowane laboratoria.

Innymi słowy, po dniu 5 grudnia 2018 r. wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, bez względu na ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, są zobowiązane zapewnić pobieranie próbek przez akredytowane laboratoria oraz dokonywanie badań w tych laboratoriach. Na komentowany przepis w szczególności powinny zwrócić uwagę mniejsze przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Warto jednocześnie zauważyć, że wyniki badań ścieków wykonanych w 2018 r. przez własne laboratoria, które uzyskały certyfikat systemu zarządzania jakością, mogą być kwestionowane przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Jak informowaliśmy już w artykule pt. „Inspekcja ochrony środowiska weryfikuje prawidłowość badań ścieków” Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska zaczęły weryfikować badania ścieków, które zostały wykonane w 2018 r.

 

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej