W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie zmiana ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym. Celem zmian jest doprecyzowanie zasad opodatkowania gruntów nienależących do przedsiębiorstw przesyłowych (m.in. wodociągowo-kanalizacyjnych), a na których posadowiona jest infrastruktura przesyłowa należąca do tych przedsiębiorstw.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W obecnym stanie prawnym część organów podatkowych uważa, że fakt posadowienia urządzeń przesyłowych jest wystarczającą przesłanką do uznania, iż grunt został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej i to nawet jeżeli właściciele gruntów nadal korzystają z gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem (np. działalność rolna).

Podejście organów podatkowych skutkuje opodatkowaniem takiego gruntu najwyższą stawką podatku od nieruchomości jako związanego z działalnością gospodarczą zamiast np. podatkiem rolnym. Podatnikiem takiego podwyższonego podatku jest właściciel (posiadacz samoistny lub użytkownik wieczysty) gruntu.

Przyjęte zmiany mają zakończyć okres niejednolitego podejścia organów podatkowych (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) do opodatkowania gruntów na których posadowione są urządzenia przesyłowe.

Z uwagi na dodanie w art. 1a ust. 2a punktu 4 do gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie będzie zaliczało się m.in. gruntów:

  1. przez które przebiegają urządzenia przesyłowych, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego,
  2. zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń, o których mowa w lit. a, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych urządzeń

Jeżeli jednak grunty są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność przesyłowa, wówczas nowe przepisy nie znajdą zastosowania.

Ponadto należy zaznaczyć, że zwolnienia nie będzie stonowane do gruntów będących w posiadaniu samoistnym, użytkowaniu wieczystym lub będących własnością przedsiębiorcy przesyłowego.

 

Piotr Wojciechowski

radca prawny

Kancelaria Jerzmanowski i Wspólnicy

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej