Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w 2019 r. będzie musiało uwzględnić w swoich planach finansowych zmiany we flocie pojazdów. Posiadania odpowiednich pojazdów wymagają przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Mimo pierwotnego ich ograniczenia tylko do pojazdów elektrycznych, ustawodawca dopuścił również te napędzane gazem ziemnym.

Zgodnie z obowiązującym do końca 2018 r. przepisem art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2020 r., wykonuje lub zleca wykonywanie zadania publicznego podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Odesłanie przez ustawodawcę do art. 35 ust. 2 ustawy oznacza, że obowiązek ten dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50.000.

Dnia 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany m.in. w przywołanym art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowelizacja zakłada nadanie następującego, nowego brzmienia przepisowi:

„Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2020 r., wykonuje lub zleca wykonywanie zadania publicznego podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%”.

Tym samym, ustawodawca złagodził powyższy obowiązek dodając do tego przepisu również pojazdy napędzane gazem ziemnym.

W tym miejscu warto przypomnieć definicje pojazdów, o których mowa w przepisie art. 68 ust. 3 ustawy. I tak, pojazdem elektrycznym jest – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Pojazdem napędzanym gazem ziemnym jest natomiast – stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu.
Pojazdem samochodowym w rozumieniu dwukrotnie przywoływanego powyżej przepisu art. 2 pkt 33 Prawa o ruchu drogowym jest z kolei pojazd silnikowy (a więc pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego), którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (określenie to nie obejmuje jednak ciągnika rolniczego).

Biorąc to pod uwagę, spółki komunalne (oraz wszelkie inne spółki prawa handlowego, czy też szeroko rozumiane podmioty gospodarcze) chcące od dnia 1 stycznia 2020 r. wykonywać zadania publiczne zwłaszcza gmin (których liczba mieszkańców przekracza 50.0000), w 2019 r. muszą uwzględnić w swoich planach finansowych uzyskanie możliwości użytkowania nowych pojazdów tak, aby wypełnić obowiązek posiadania we własnej flocie pojazdów samochodowych realizujących dane zadania publiczne co najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

Należy przy tym pamiętać, że w kolejnych latach wskazany 10% udział wzrośnie do 30%. Zgodnie bowiem ze wspominanym już na wstępie przepisem art. 35 ust. 2 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.:

„Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000:

1) wykonuje zadanie publiczne, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, przy wykorzystaniu co najmniej 30% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub

2) zleca wykonywanie zadania publicznego, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, podmiotowi, którego co najmniej 30% floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym”.

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej