Gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane są do złożenia w styczniu br. odpowiednich oświadczeń do Wód Polskich. O jakich oświadczeniach mowa i jak należy je wypełnić? 

Opłaty zmienne za usługi wodne

Jak informowaliśmy już w artykule pt. "Wzory oświadczeń na BIP Wód Polskich"Wzory oświadczeń na BIP Wód Polskich", 20 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja Prawa wodnego, zgodnie z którą podstawą do ustalenia opłat zmiennych za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. będą m.in. obowiązkowo składane do Wód Polskich oświadczenia. Wzory oświadczeń opublikowane zostały na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej.

Art. 552 ust. 2a. Prawa wodnego

Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. następuje również na podstawie:

1) odczytów z przyrządów pomiarowych dokonywanych w ramach kontroli gospodarowania wodami albo

2) oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały.

Na BIP Wód Polskich pojawił się zestaw wzorów oświadczeń, które przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą składały po raz pierwszy w terminie do dnia 30 stycznia 2019 r.

O wątpliwości wynikające z przepisów Prawa wodnego, dotyczących uzupełniania oświadczeń pisaliśmy m.in. w artykule pt. "Przedsiębiorstwa toną w przepisach, a Wody Polskie nie widzą problemu". W tym kontekście odnotować należy także stanowisko Wód Polskich wyrażone w treści pisma Zastępcy Prezesa Wód Polskich z dnia 16 listopada 2018 r., zgodnie z któym cała woda pobierana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinna być obciążana stawką opłaty za usługi wodne za pobór wód właściwą dla celu określonego w art. 274 pkt 2 lit. za) Prawa wodnego (tj. jako woda pobierana do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody), z jednym tylko wyjątkiem, a mianowicie wody pobieranej dla zaopatrzenia gospodarstw domowych, która winna być kwalifikowana zgodnie z celem określonym w art. 274 pkt 4 Prawa wodnego.

Na wewnętrzną sprzeczność tego stanowiska i jego konsekwencje zwracaliśmy uwagę w artykule pt. "Wody Polskie ustalają interpretację przepisów - taryfy do zmiany?".

 

Sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2018 r.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 Prawa wodnego, gminy przedkładają Wodom Polskim, corocznie nie później niż do dnia 31 stycznia, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły, zawierające informacje o

  1. stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej, oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz indywidualne systemy oczyszczania ścieków;
  2. postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych;
  3. ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków komunalnych w aglomeracji oraz o sposobie zagospodarowania tych osadów.

Wody Polskie w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku zamieszczają na BIP wzór sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych wraz z informacjami o sposobie przekazania tego sprawozdania.

Wspomniany wzór sprawozdania wraz z instrukcją wypełnienia tabeli dotyczącej sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w 2018 r. ujętych w KPOŚK opublikowany został na BIP Wód Polskich.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Wody Polskie:

"Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2018 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji."

 

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej