Pokusić można się o stwierdzenie, że branża wodociągowo-kanalizacyjna zaczyna wręcz przyzwyczajać się do niestandardowej dynamiki procesu legislacyjnego. Mimo licznych zmian w przepisach na przestrzeni ostatnich 2 lat, krajowy prawodawca nie planuje zwolnić tempa. Na horyzoncie pojawiają się sygnał o kolejnych nowelizacjach.

W dniu 24 stycznia 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (numer z wykazu UD472). Zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, opublikowany projekt zakłada wprowadzenie istotnych zmiany w obszarze zamówień publicznych, a nadto przewiduje propozycje szeregu nowych rozwiązań w stosunku do obecnie obowiązujących. Nowa ustawa zakłada znaczącą reformę całego systemu zamówień publicznych.

Projekt ustawy liczy 278 stron oraz przewiduje aż 682 artykuły.

W chwili obecnej zespół Kancelarii Jerzmanowski i Wspólnicy analizuje zaproponowane rozwiązania legislacyjne, z położeniem szczególnego nacisku na zupełnie nowe regulacje w zakresie zamówień sektorowych. Problematyka tych właśnie zamówień jest bowiem kluczowa z punktu widzenia firm wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wobec wątpliwości, które pojawiły się na początkowym etapie analizy projektu ustawy, Kancelaria zamierza uczestniczyć w procesie legislacyjnym, natomiast pierwsze wystąpienie jest już na etapie finalizacji. O procesie legislacyjnym, a także uwagach i wątpliwościach zgłaszanych do przedstawionego projektu będziemy informować na bieżąco.

 

Nowa ustawa branżowa?

Z informacji jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wynika również, że prowadzone są już prace zmierzające do uregulowania kwestii związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Choć prace znajdują się na wstępnym etapie i nie jest możliwe określenie kształtu, zakresu oraz terminu ich zakończenia, powołany został w ministerstwie zespół doradczy do spraw zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, którego prace mają na celu identyfikację zagadnień problematycznych dotyczących branży wodociągowo-kanalizacyjnej, a następnie opracowanie propozycji nowych uregulowań.

Co istotne, propozycje zmian w obowiązujących przepisach mają mieć charakter kompleksowy. Jak się zatem wydaje, prawdopodobnie można spodziewać się już wkrótce propozycji nowej ustawy branżowej.

 

Kolejne zmiany w Prawie wodnym?

W artykule pt. „Nowelizacja Prawa wodnego w Stałym Komitecie Rady Ministrów” omawialiśmy losy aktualnie procedowanego projektu zmian do Prawa wodnego. Do chwili obecnej ustawa ta nie trafiła jednak do prac sejmowych.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie potwierdziło dotychczas dalszych prac nad zmianami, aczkolwiek mając świadomość stałego monitorowania przez ministerstwo zarówno praktyki stosowania przepisów Prawa wodnego, jak i orzecznictwa sądowego, nie można wykluczyć, że w najbliższym czasie pojawią się projekty usuwające nadal istniejące wątpliwości interpretacyjne. Pisaliśmy o nich m.in. w artykule pt. „Opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - kontrowersji ciąg dalszy”.

 

Ostatnie wpisy

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji nie działają wstecz

Orzecznictwo

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji to opłata nieznana polskiemu systemowi prawnemu przed...

14-05-2021

Czytaj więcej

Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników / Walne Zgromadzenia w spółkach komunalnych…

Aktualności

W związku ze zbliżającymi się terminami Zgromadzeń Wspólników / Walnych Zgromadzeń, chcielibyśmy...

13-05-2021

Czytaj więcej

UODO: zawarcie umowy bez kopiowania aktów notarialnych

Aktualności

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w majowym wydaniu newslettera dla inspektorów ochrony...

12-05-2021

Czytaj więcej