W dniu 24 stycznia 2019 r. na stronach  Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (numer z wykazu UD472). Zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, opublikowany projekt zakłada wprowadzenie istotnych zmiany w obszarze zamówień publicznych, a nadto przewiduje propozycje szeregu nowych rozwiązań w stosunku do obecnie obowiązujących. Nowa ustawa zakłada znaczącą reformę całego systemu zamówień publicznych.

Jak zapowiadaliśmy w artykule pt. "Zmiany przepisów branżowych", Kancelaria Jerzmanowski i Wspólnicy - wydawca bloga Jerzmanowski AQUA, uczestniczyć będzie w procesie legislacyjnym w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Wodociągi Wielkopolskie.

W związku z tym, do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii skierowane zostało pierwsze wystąpienie w toku konsultacji publicznych, które koncentruje się na problematyce odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w kontekście nowych przepisów o zamówieniach sektorowych.

Wskazać trzeba, iż w obecnie obowiązującym porządku prawnym, powstała zasadnicza wątpliwości czy na skutek zmian wynikających z Prawa wodnego, np. budowa systemu kanalizacji służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych jest w dalszym ciągu zamówieniem sektorowym. Czy może biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisów przestała być takim zamówieniem?

Zważyć należy, iż zakwalifikowanie danego zamówienia jako sektorowego lub też „zwykłego” związane jest z zastosowaniem odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia. Błędna kwalifikacja na etapie organizowania postępowania o udzielenie zamówienia może w przyszłości wywołać negatywne reperkusje dla podmiotu udzielającego takiego zamówienia.

O wspomnianych wątpliwościach na gruncie zamówień publicznych pisaliśmy w tekście pt. "Zmiana definicji ścieków – kolejne problemy praktyczne?".

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych nie wprowadza niestety zmian. Zgodnie z art. 6 ust. 1 opublikowanego projektu, działalnością sektorową w zakresie gospodarki wodnej jest m.in. odprowadzanie lub oczyszczanie ścieków. Literalne brzmienie przepisu, biorąc pod uwagę zmiany w definicji ścieków wynikające z Prawa wodnego, nie obejmuje swym zakresem odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

Z uwagi na to, Kancelaria stanęła na stanowisku, aby w celu uniknięcia nieuzasadnionego zawężenia możliwości stosowania zamówień sektorowych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne eksploatujące równocześnie sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej i sieci kanalizacji deszczowej, wyraźnie włączyć do zakresu pojęcia ścieki (na gruncie prawa zamówień publicznych) wody opadowe lub roztopowe.

Z pełną treścią wystąpienia zapoznać można się klikając w odnośnik.

Ostatnie wpisy

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji nie działają wstecz

Orzecznictwo

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji to opłata nieznana polskiemu systemowi prawnemu przed...

14-05-2021

Czytaj więcej

Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników / Walne Zgromadzenia w spółkach komunalnych…

Aktualności

W związku ze zbliżającymi się terminami Zgromadzeń Wspólników / Walnych Zgromadzeń, chcielibyśmy...

13-05-2021

Czytaj więcej

UODO: zawarcie umowy bez kopiowania aktów notarialnych

Aktualności

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w majowym wydaniu newslettera dla inspektorów ochrony...

12-05-2021

Czytaj więcej