Szanowni Państwo

Przypominamy, że z dniem 1 marca upływa termin na przekazywanie wyników pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi za rok poprzedni.

Obowiązek przekazania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego wynika z art. 304 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego.

Jednocześnie art. 304 ust. 2 wskazuje, że „Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, formę i układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi”.  

Niestety, do dnia dzisiejszego przedmiotowe rozporządzenie nie zostało opublikowane. Prace w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nadal trwają, a sam projekt aktu znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. Brak rozporządzenia nie wypływa jednak w jakikolwiek sposób na wykonanie obowiązku zakreślonego w przywołanym art. 304 ust. 1 Prawa wodnego.

W zaistniałej sytuacji, forma wypełnienia obowiązku jest dowolna. Oznacza to, że sam układ pozostaje bez znaczenia, natomiast najistotniejsze przy tym pozostaje przekazanie wszystkich informacji, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym.

W zakresie samego układu przekazywanej informacji mogą się Państwo posłużyć tabelami stanowiącymi załączniki do  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

Zaznaczamy jednak, że wzór ten może stanowić dla Państwa wskazówkę co do samego układu przekazywanej informacji, nie natomiast co do jej treści, która winna wynikać z właściwego pozwolenia.

Wyjątek w tym przypadku, będzie stanowiła sytuacja, gdy z pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego wynika wprost obowiązek stosowania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. W takim wypadku sytuacja jest zatem klarowna.

Odnosząc się natomiast do terminu realizacji wskazanego obowiązku, nadmienić należy, że z uwagi na konstrukcję omawianych przepisów, nie można jednoznacznie przesądzić czy termin wyznaczony na dzień 1 marca, to termin na doręczenie informacji do siedziby właściwego organu, czy za terminowe spełnienie obowiązku zostanie także uznane nadanie przesyłki w placówce pocztowej.

Wątpliwość ta potęgowana jest jednocześnie faktem, iż zgodnie z art. 477 pkt 12 Prawa wodnego: „Kto wbrew przepisowi art. 304 ust. 1 nie przekazuje wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych lub ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi lub nieterminowo przekazuje te wyniki, podlega karze grzywny.”

W związku z powziętymi wątpliwościami rekomendujemy, aby informację doręczyć do dnia 1 marca do właściwego organu, którym w większości przypadków będzie Zarząd Zlewni. Zaznaczyć przy tym trzeba, że ewentualne dostarczenie niekompletnej informacji nie jest objęte wskazaną sankcją. W takim wypadku organ wezwie podmiot zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych na postawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 304 ust. 2, obowiązek ten realizuje się także względem właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska:

  1. w przypadku pomiarów ciągłych - w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane - za I półrocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane - za rok kalendarzowy,
  2. w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu - w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane.

Ostatnie wpisy

Taryfy: wniosek o skrócenie a kalkulacja nowych taryf

Analizy prawne

Setki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych złożyło już w 2022 r. wnioski o skrócenie czasu...

10-11-2022

Czytaj więcej

Zamrożenie cen energii elektrycznej w praktyce

Aktualności

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na...

07-11-2022

Czytaj więcej

Sektor komunalny wyłączony z minimalnego CIT

Aktualności

Uchwalona 7 października br. przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku...

02-11-2022

Czytaj więcej