Dnia 20 marca 2019 r., na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Opublikowany projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Nowe rozporządzenie ma zastąpić obecnie obowiązujące w tym przedmiocie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które zgodnie z art. 566 ust. 1 Prawa wodnego zostało zachowane czasowo w mocy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2019 r.

Jak podkreślają projektodawcy z uzasadnieniu do projektu, nowe rozporządzenie nie wprowadzi nowych wymogów dotyczących najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających dla ścieków, w szczególności ścieków bytowych, ścieków komunalnych oraz ścieków przemysłowych.

Opublikowany projekt rozporządzenia zakłada, że wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Obecnie projekt został skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.

Będziemy na bieżąco informować o dalszych pracach nad jego treścią.

Ostatnie wpisy

Taryfy: przekazywanie zadań własnych przez gminy

Analizy prawne

Przygotowując się do rozpoczęcia kolejnej kampanii taryfowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny rozpocząć pracę...

25-11-2020

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne VI AKPOŚK

Aktualności

Termin na podjęcie przez rady gmin tzw. uchwał aglomeracyjnych upływa 31 grudnia...

13-11-2020

Czytaj więcej

Usługi hurtowe - podstawowe zasady

Analizy prawne

Hurt – tak w skrócie, a zarazem potocznie, określa się sytuację, w której...

12-11-2020

Czytaj więcej