Na dzień 10 czerwca 2019 r. datowana jest najnowsza wersja projektu ustawy zmieniającej ustawę Prawo wodne. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, po przyjęciu dokumentu przez Stały Komitet Rady Ministrów i rekomendowaniu Radzie Ministrów, skierowało go do Rządowego Centrum Legislacji celem rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Projekt w stosunku do poprzednich wersji zawiera kilka zmian istotnych z punktu widzenia branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

O pracach nad nowelizacją Prawa wodnego informowaliśmy obszernie na naszym blogu, m.in. w artykule pt. "Kolejna wersja projektu nowelizacji Prawa wodnego". Dzisiaj na stronach internetowych RCL opublikowane zostało pismo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, z którego treści wynika, iż dokument został finalnie przyjęty i w najbliższym czasie podlegał będzie rozpatrzeniu komisji prawniczej.

Jakie zmiany dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych szykują autorzy projektu?

  1. W Nowym Sączu utworzony zostanie nowy Regionalny Zarząd Gospodarski Wodnej, zaś Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie przekształci się w Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Radomiu (z dniem 1 stycznia 2020 r.)
  2. Opłatę stałą za usługi wodne ponosić będzie się za okres od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne albo zintegrowane stało się ostateczne do dnia jego wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy obowiązującej bez względu na przyczynę (art. 271 ust. 5a)
  3. W przypadku jednak realizacji przedsięwzięcia w zakresie obiektów liniowych, opłatę stałą za usługi wodne ponosić będzie się od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia wodnego służącego do realizacji usług wodnych (art. 271 ust. 5b)
  4. W razie zmiany pozwolenia wodnoprawnego w trakcie roku, które wpływa na wysokość opłat stałych za usługi wodne, opłata ulegać będzie obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  5. Modyfikacji ulegną również zasady odnoszące się do formy i poszczególnych części operatów wodnoprawnych (art. 408 i 409)
  6. W przypadku gdy pozwolenie wodnoprawe albo pozwolenie zintegrowane nie określa zakresu korzystania z wód w m3 na sekundę, ustalenia wysokości opłaty stałej za usługi wodne, o których mowa w ust. 2-5, dokonywać będzie się z uwzględnieniem wyrażonych w m3 na godzinę maksymalnych ilości możliwych do pobrania wód, możliwych do odprowadzania wód do wód lub możliwych do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych i przeliczonych na m3 na sekundę (art. 552a). Przepis ten znajdzie jednak zastosowanie dopiero do opłat za rok 2020.
  7. Projekt wydłuża do 31 grudnia 2021 r. termin umożliwiający przedsiębiorstwom dokonanie zmian w posiadanych pozwoleniach wodnoprawnych celem ustalenia w pozwoleniach rzeczywistych maksymalnych ilości pobieranych wód (art. 562).

Z treścią całego projektu ustawy można zapoznać się na stronach internetowych RCL. O dalszych losach nowelizacji będziemy informować na bieząco.

 

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej

Wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne

Analizy prawne

16 kwietnia 2022 r. w życie weszły trzy dodatkowe przesłanki wykluczenia z...

27-04-2022

Czytaj więcej