Dziś w Warszawie zakończył się Kongres Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej ENVICON WATER 2019, w którym, dzięki uprzejmości Wydawnictwa ABRYS uczestniczyliśmy, między innymi w roli prowadzących sesję dotyczącą planowanych zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W jej trakcie przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej potwierdził (co nie jest tajemnicą), iż od września 2018 r. Ministerstwo prowadzi prace nad zmianami w ustawie branżowej. Ostateczny zakres planowanych zmian jeszcze nie jest znany (nie powstał nawet wstępny projekt dokumentu), ale wedle złożonej deklaracji będzie to raczej nowelizacja ustawy, nie zaś zupełnie nowy akt prawny. Prace legislacyjne mają być prowadzone bez pośpiechu i w ścisłym porozumieniu ze wszystkimi interesariuszami, w tym środowiskiem wodociągowo – kanalizacyjnym.

Obszary problemowe, które poddawane są przez prawodawcę analizie pod kątem ewentualnej konieczności ich zmiany lub doprecyzowania w pełni zawierają się w naszej propozycji przedstawionej Państwu 12 maja 2019 r. w tekście pt. "Propozycje zmian do nowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków".

Kluczowe kwestie to zmiany w definicjach legalnych, doprecyzowanie minimalnego zakresu regulaminu i umów zawieranych z odbiorcami wraz z precyzyjnym rozdzieleniem zakresu przedmiotowego obu tych dokumentów, uregulowanie w ustawie zasad świadczenia usług hurtowych, zmiany terminu obowiązywania taryf (najbardziej prawdopodobne wydaje się wprowadzenie okresu 2 letniego) oraz uregulowanie kwestii odprowadzania wód opadowych lub roztopowych i pobierania opłat z tego tytułu (tu nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, czy problem ten będzie uregulowany w ustawie branżowej czy też innym akcie rangi ustawowej).

Czeka nas zatem zmiana ewolucyjna, co nie znaczy, że nie będzie to zmiana głęboka. Będziemy na bieżąco informować Państwa o przebiegu procesu legislacyjnego.

Ostatnie wpisy

Komunalne osady ściekowe - projekt zmian w przepisach

Aktualności

26 listopada 2020 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt...

30-11-2020

Czytaj więcej

Taryfy: przekazywanie zadań własnych przez gminy

Analizy prawne

Przygotowując się do rozpoczęcia kolejnej kampanii taryfowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny rozpocząć pracę...

25-11-2020

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne VI AKPOŚK

Aktualności

Termin na podjęcie przez rady gmin tzw. uchwał aglomeracyjnych upływa 31 grudnia...

13-11-2020

Czytaj więcej