Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw. Z punktu widzenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych istotna jest planowana zmiana katalogu systemów wchodzących w skład infrastruktury krytycznej.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy o zarządzaniu kryzysowym, przez infrastrukturę krytyczną należy rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

Do katalogu wspomnianych powyżej systemów, wchodzą obecnie jedynie systemy zaopatrzenia w wodę. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym, katalog miałby obejmować również systemy odprowadzania ścieków.

Projekt nowelizacji zakłada ponadto wprowadzenie podziału infrastruktury krytycznej na dwie grupy, a mianowicie:

 • infrastrukturę krytyczną, której zniszczenie lub zakłócenie będzie miało niekorzystny wpływ na funkcjonowanie państwa lub na dany system infrastruktury krytycznej – wykaz tej infrastruktury będzie prowadził Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 • infrastrukturę krytyczną, której zniszczenie lub zakłócenie będzie miało niekorzystny wpływ na lokalną społeczność danego województwa – wykazy tej infrastruktury będą prowadzone przez wojewodów.

Proces ujęcia infrastruktury krytycznej w odpowiednim wykazie będzie podzielony na dwa etapy.

Pierwszy etap będzie polegał na bieżącym identyfikowaniu przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (m.in. we współpracy z wojewodami) obiektów budowalnych, urządzeń, instalacji i usług będących w fazie projektowania lub budowy, mogących potencjalnie spełniać kryteria wyodrębniające określone przez Radę Ministrów w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej. 

Drugi etap będzie miał miejsce po identyfikacji obiektów budowlanych, urządzeń, instalacji i usług potencjalnie mogących spełniać ww. kryteria i będzie polegał na podjęciu przez Dyrektora RCB albo wojewodów rozmów z właścicielami, posiadaczami samoistnymi i zależnymi stosownej infrastruktury na temat możliwości potencjalnego ujęcia w odpowiednim wykazie. W przypadku infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę lub odprowadzaniem ścieków, rozmowy te w znakomitej większości będą prowadzone ze spółkami wodociągowo-kanalizacyjnymi, które najczęściej są właścicielami, ewentualnie biorącymi w użyczenie lub dzierżawcami infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

W skutek ujęcia w jednym z wykazów spółka wodociągowo-kanalizacyjna będzie posiadała status operatora infrastruktury krytycznej. Nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym zakłada przy tym, że operatorzy infrastruktury krytycznej będą zobowiązaniu do powołania koordynatora do spraw infrastruktury krytycznej. Zgodnie z projektem, do zadań koordynatora będzie należało m.in.:

 1. koordynowanie opracowywania i wdrażania planów ochrony infrastruktury krytycznej,
 2. monitorowanie działalności operatora infrastruktury krytycznej w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej;
 3. utrzymywanie kontaktów z administracją publiczną, w tym dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przez przekazywanie i odbieranie informacji o:
  1. zdarzeniach zakłócających lub mogących zakłócić funkcjonowanie infrastruktury krytycznej,
  2. spodziewanym lub zaobserwowanym zwiększeniu zapotrzebowania na usługi lub produkty dostarczane przez operatorów infrastruktury krytycznej,
  3. spodziewanych przerwach lub zakłóceniach w dostawach usług lub produktów dostarczanych przez operatorów infrastruktury krytycznej;
 4. sporządzanie dla organu zarządzającego operatora infrastruktury krytycznej raportu o stanie ochrony infrastruktury krytycznej.

Na koniec zauważyć należy, że zgodnie z projektem nowelizacji, operator infrastruktury krytycznej, w związku z realizacją przedsięwzięć w zakresie ochrony jego obiektów, instalacji, urządzeń i usług ujętych we wspomnianych powyżej wykazach, będzie zobowiązany do zapewnienia zdolności do ochrony informacji niejawnych. To zaś może powodować znaczne koszty po stronie operatora, bowiem w praktyce większość informacji przesyłanych przez organy administracji publicznej operatorom infrastruktury krytycznej posiada klauzulę „zastrzeżone”.

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej