W artykule pn. „Wydawanie warunków technicznych - planowane zmiany” informowaliśmy o planowanej nowelizacji, m.in., ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zakresie określenia procedury związanej z wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej.

W dniu 2 sierpnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany zmodyfikowany projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zmianie uległa część projektowanych norm, które mają zostać wprowadzone do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W porównaniu do pierwotnie opublikowanego projektu został wydłużony termin na wydanie warunków przyłączenia do sieci albo uzasadnienia ich odmowy dla:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej z 14 dni do 21 dni;
  • pozostałych przypadków z 30 dni do 45 dni.

Dodatkowo została wprowadzona zmiana w zakresie uprawnienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do przedłużenia terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci albo uzasadnienia ich odmowy z 14 dni do 21 dni dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej oraz z 30 dni do 45 dni dla pozostałych przypadków.

W projekcie nowelizacji należy również zwrócić uwagę na to, że załącznikiem do wniosku ma być plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza względem sieci oraz innych obiektów. Natomiast w myśl projektowanego art. 19a ust. 6 po uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci oraz uwzględnieniu ich w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 29a Prawa budowlanego będzie możliwe wykonanie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

W opublikowanej zmianie projektu ustawy, autorzy nowelizacji częściowo ujednolicili nazewnictwo, którym posługuje się projekt, natomiast w dalszym ciągu jest ono niespójne z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Aktualnie brzmienie ustawy o zbiorowym posługuje się pojęciem: „osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci”, natomiast projekt pojęciami: „podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci” lub „podmiot wnioskujący o przyłączenie do sieci”.

Niestety w stosunku do zmienionego projektu należy podtrzymać część podniesionych wcześniej uwag krytycznych. ,. Zgodnie z planowaną nowelizacją wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci winien zawierać, m.in.: „określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunków zanieczyszczeń.”. W projekcie określono cele poboru wody w inny sposób niż ustawodawca uczynił to wcześniej w ustawie Prawo wodne. A należy pamiętać, iż określenie tych celów właśnie w prawie wodnym wpływa na wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne uiszczanej przez przedsiębiorstwo i w konsekwencji na podział odbiorców na grupy taryfowe. Autorzy projektu w przytoczonej normie nakazują także określenie we wniosku wielkości ładunków zanieczyszczeń, a więc informacji, które są stricte związane ze ściekami a nie wodą. Woda zdatna do spożycia przez ludzi musi przecież spełniać warunki określone przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

O dalszych losach projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków będziemy informować w kolejnych wpisach.

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej