Projektowane przepisy ustawy antykryzysowej przewidują obowiązek niezwłocznego poinformowania się wzajemnie przez strony umowy w sprawie zamówienia publicznego o okolicznościach związanych z koronawirusem, które mają wpływ lub też mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy i na związane z tym kary umowne lub odszkodowania. Wskazany obowiązek dotyczy zarówno zamawiającego jak i wykonawcę.

W tym celu strony zobowiązane są do przedłożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w treści projektu ustawy odnoszących się do powyższych okoliczności. Projektowane zmiany wprowadzają możliwość zażądania dodatkowych dokumentów, które miałby potwierdzić wpływ koronawirusa za zawartą umowę w sprawie zamówienia publicznego. W świetle zaprezentowanego projektu, strona umowy, która otrzymała dokumenty lub oświadczenia zobowiązana jest w terminie 14 dni od ustosunkowania się do nich.

Należy zwrócić uwagę, że do zamawiającego należy decyzja czy przedstawione okoliczności mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy i czy też uzasadnione jest wprowadzenie zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Projekt określa zakres możliwych zmian, które mogą zostać wprowadzone do umowy, w szczególności przez:

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Określony w projekcie zakres zmian ma charakter otwarty z uwagi na posłużenie się zwrotem „w szczególności przez”.

Autorzy projektu wprowadzają rozwiązanie w świetle, którego w sytuacji, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera korzystniejsze postanowienia dla wykonawcy w zakresie zmiany umowy, aniżeli opisane powyżej, wówczas postanowienia korzystniejsze mają zastosowanie z zastrzeżeniem, że wystąpienie koronawirusa nie może stanowić samodzielnej podstawy do odstąpienia od umowy.

Projektowane rozwiązania odnoszą się również do wpływu koronawirusa na umowy łączące wykonawcę z podwykonawcą (i dalszym podwykonawcą) i ewentualną konieczność wprowadzenia zmian z tegoż tytułu. Co istotne w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku obligacyjnym łączącym zamawiającego z wykonawcą konieczne jest dokonanie zmian w takim samym zakresie w umowie z podwykonawcą.

Autorzy projektu mając świadomość, że nie we wszystkich umowach w sprawie zamówień publicznych pomimo wystąpienia przesłanek do ich zmian zostaną wprowadzone zmiany, przewidują rozwiązanie, w myśl którego pomimo wprowadzonych uprawnień prawa stron mające oparcie w przepisach prawa cywilnego nie zostają wyłączone. Zaproponowane rozwiązanie w większości przypadków będzie dotyczyło instytucji odstąpienia od umowy, skorzystania z możliwości rozwiązania umowy z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków gospodarczych itp.

 

Ostatnie wpisy

Konferencja: wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Aktualności

W dniach 6-8 października br. odbędzie się 15. Konferencja pt. "Wody opadowe...

24-09-2020

Czytaj więcej

Wyznaczanie aglomeracji - poradnik dla samorządów

Aktualności

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej apeluje o podjęcie wszelkich możliwych działań, których...

23-09-2020

Czytaj więcej

JPK w BDO coraz bliżej

Aktualności

W marcu tego roku w artykule „Kolejne zmiany w BDO?” informowaliśmy o...

21-09-2020

Czytaj więcej