Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaakceptował wniosek rolnika o wpis do rejestru BDO, choć podlegał on pod ustawowe zwolnienie. Mimo wyraźnej luki w przepisach, może się okazać, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przekazujące komunalne osady ściekowe do rolniczego zastosowania, uzyskają rozwiązanie pozwalające w pełni elektronicznie sporządzić dokumentację odpadową oraz umożliwiające rolnikom prowadzenie uproszczonej ewidencji w ramach BDO zgodnie z przepisami. 

Od początku bieżącego roku przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stosujące komunalne osady ściekowe w rolnictwie zmagają się z praktycznym problemem związanym z prowadzeniem dokumentacji odpadowej w ramach BDO. Choć ustawodawca dwukrotnie przedłużał możliwość prowadzenia dokumentacji w formie papierowej (obecny termin to 31 grudnia 2020 r.), dotychczas nie wprowadził niezbędnych, kompleksowych zmian w przepisach.

Przypomnijmy co stanowi źródło problemów. Zgodnie z art. 71 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (dalej „u.o.o.”), podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe są obowiązane do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów (KPO).

Jednocześnie jednak, art. 51 ust. 2 pkt 2 i 5 u.o.o. stanowi, że wpisowi do rejestru BDO nie podlegają właśnie podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz wytwórcy odpadów będący rolnikami gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1.

Wskutek powyższych regulacji, spora część rolników przyjmujących od przedsiębiorstw do stosowania komunalne osady ściekowe, nie może prowadzić w ramach BDO uproszczonej ewidencji z zastosowaniem jedynie KPO czy potwierdzać operacji przyjęcia komunalnych osadów ściekowych od ich wytwórcy (przedsiębiorstw). Zaznaczyć należy przy tym, iż rozwiązaniem nie jest w tym przypadku możliwości prowadzenia dokumentacji w formie papierowe. Tę bowiem będzie można tak wprowadzić tylko do BDO po 31 grudnia 2020 r.

Jak się okazuje, optymalne rozwiązanie udało się wypracować Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, który po złożeniu odpowiedniego wniosku, dokonał wpisu zainteresowanego rolnika do rejestru i tym samym umożliwił mu prowadzenie uproszczonej ewidencji w ramach BDO, zgodnie z art. 71 pkt 3 u.o.o. 

Wspomnieć trzeba, że do opisanego powyżej porozumienia udało się dojść dzięki Pani Ewie Mieczykowskiej – Zastępcy Kierownika Działu Techniczno-Inwestycyjnego Spółki, która zainicjowała i koordynowała kontakt organu z zainteresowanym rolnikiem. W sprawę zaangażowani byli również prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy.

Ostatnie wpisy

Taryfy: przekazywanie zadań własnych przez gminy

Analizy prawne

Przygotowując się do rozpoczęcia kolejnej kampanii taryfowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny rozpocząć pracę...

25-11-2020

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne VI AKPOŚK

Aktualności

Termin na podjęcie przez rady gmin tzw. uchwał aglomeracyjnych upływa 31 grudnia...

13-11-2020

Czytaj więcej

Usługi hurtowe - podstawowe zasady

Analizy prawne

Hurt – tak w skrócie, a zarazem potocznie, określa się sytuację, w której...

12-11-2020

Czytaj więcej