Od momentu wprowadzenia elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości odpadowej (tj. od dnia 1 stycznia 2020 r.) w praktyce występuje problem ze zgodnym z prawem prowadzeniem ewidencji odpadowej w przypadku przekazywania komunalnych osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania przez ich wytwórcę.

Przypomnijmy, że źródłem problemu jest brzmienie przepisu art. 71 pkt 3 ustawy o odpadach [dalej: „u.o.”], który stanowi, że władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 u.o., zobligowany jest do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów (KPO). Od 1 stycznia 2020 r. podstawowym sposobem prowadzenia ewidencji odpadowej jest natomiast jej prowadzenie za pośrednictwem elektronicznego rejestru BDO. W przypadku władających powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach rolniczego wykorzystania, jest to niemożliwe, bowiem:

  • przepis art. 45 ust. 1 pkt 3 u.o. stanowi, że „Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3” – a tym samym brak jest możliwości wpisania rolnika do BDO z tytułu posiadanego zezwolenia, bowiem jest on zwolniony z obowiązku jego uzyskania;
  • przepis art. 51 ust. 2 pkt 3 u.o. stanowi, że „Nie podlega wpisowi do rejestru podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów” – a tym samym ustawodawca wyraźnie stwierdził, że rolnicy z tytułu stosowania komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi nie podlegają wpisowi do BDO.

W konsekwencji powyższego, jeżeli podmiot władający powierzchnią ziemi, na której stosowane są komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 u.o., nie został wpisany do rejestru BDO z uwagi na prowadzenie przez siebie innej działalności wymagającej dokonania wpisu do tego rejestru, to w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa nie jest w stanie wypełniać obowiązku prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów w postaci KPO (tj. obowiązku, o którym mowa w art. 71 pkt 3 u.o.).

Co prawda, powyższy problem do końca tego roku może nie być odczuwalny z uwagi na dopuszczalność prowadzenia papierowej ewidencji odpadów (którą – równolegle do elektronicznej – można prowadzić do końca 2020 r. z obowiązkiem wprowadzenia jej do rejestru BDO do dnia 31 stycznia 2021 r.), jednakże po tym czasie, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. problem powróci. O zaistniałej luce w prawie nie tylko informujemy na prowadzonych przez siebie szkoleniach oraz prasie codziennej (np. w opublikowanym dnia 15 stycznia 2020 r. na łamach Dziennika Gazeta Prawna artykule „Oczyszczalnie w potrzasku. Za sprawą BDO”), ale również staramy się z jednej strony znaleźć optymalne rozwiązanie w świetle obecnie obowiązujących przepisów (patrz artykuł: „Rolnicy jednak z wpisem do BDO?”), z drugiej zaś strony wpłynąć na zmianę przepisów.

W tym ostatnim zakresie na początku marca 2020 r. złożyliśmy do Sejmu RP – w trybie ustawy o petycjach – petycję. Zarejestrowana została ona pod nr BKSP-145-IX-94/20, a dnia 31 marca 2020 r. skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. Ze treścią złożonej przez nas petycji można zapoznać się tutaj. O sposobie jej rozpatrzenia będziemy informować na bieżąco na łamach naszej strony.

 

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej