17 sierpnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, którego autorem jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Opublikowany projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowych rozwiązań związanych z gospodarką wodną, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom suszy. Zaproponowane rozwiązania przewidują wprowadzenie zmian m.in. w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Z uwagi na obszerność procedowanej nowelizacji, kolejne jej analizy zostaną przez nas przedstawione w odrębnych wpisach na blog.

Na wstępie chcielibyśmy zasygnalizować zmianę przepisów niezwykle istotną dla gmin, ale również właścicieli nieruchomości - modyfikację przepisów dotyczących opłaty za mniejszenie naturalnej retencji terenowej. W obecnym staniem prawnym rzeczona opłata dotyczy:

  1. nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na obszarze nieujętym w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, oraz 
  2. na których zostały wykonane roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem powodujące wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, co skutkowało zmniejszeniem naturalnej retencji.

Opublikowany projekt nowelizacji przewiduje zmiany zarówno w zakresie powierzchni nieruchomości oraz procentowego wyłączenia powierzchni biologicznie czynnej. I tak szczególnym korzystaniem z wód, z którym będzie związane uiszczenie opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji jest wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 600 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 50% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Z projektowanego przepisu wynika wprost zmniejszenie powierzchni nieruchomości do 600 m2 oraz co istotniejsze - zmniejszenie procentowe udziału powierzchni wyłączonej czynnie biologicznie do 50%. Oznacza to, że właściciele nieruchomości o mniejszej powierzchni zobowiązani będą do uiszczania dodatkowej opłaty.

Należy zwrócić uwagę, iż w stosunku do obecnego stanu prawnego, autorzy projektu proponują także zerwanie z zasadą konieczności położenia nieruchomości na obszarze nieujętym w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Powyższe zapewne wynika z problemów interpretacyjnych ostatniej z przesłanek, obecnie warunkujących dopuszczalności naliczenia analizowanej opłaty. Tym samym, w przypadku uchwalenia zaproponowanych zmian, właściciele nieruchomości, które położone są na obszarach skanalizowanych i spełniają ww. przesłanki będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za utraconą retencję. Oznacza to, że w najbliższej przyszłości obowiązek zapłaty wspomnianej opłaty może dotyczyć sporej ilości gospodarstw domowych.

Nasze komentarze do procedowanej nowelizacji znaleźć można również w ostatnich publikacjach m.in. Dziennika Gazety Prawnej - artykuł pt. „Miasta zapłacą podatek od betonu. Czy będzie więcej zieleni?"  czy portalu biznes Radiozet - artykuł pt. "Będzie podatek od betonu. Miasta postawią na więcej zieleni?".

 

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej

Wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne

Analizy prawne

16 kwietnia 2022 r. w życie weszły trzy dodatkowe przesłanki wykluczenia z...

27-04-2022

Czytaj więcej