W marcu tego roku w artykule „Kolejne zmiany w BDO?” informowaliśmy o pomyśle Ministerstwa Rozwoju powiązania rejestru BDO z bazą podatkową JPK. Na początku września 2020 r. Ministerstwo przeszło od słów do czynów, czego efektem jest opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o odpadach w tym zakresie. Podmiotem odpowiedzialnym za ten projekt nowelizacji stało się jednak ostatecznie Ministerstwo Klimatu.

Datowany na 2 września 2020 r. projekt zakłada wprowadzenie do ustawy o odpadach szeregu zmian, których celem jest:

zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego obywateli na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększenie efektywności i sprawności realizacji ustawowych zadań monitoringowych stanowiących jednocześnie zobowiązania unijne, skuteczne prowadzenie kontroli w zakresie korzystania ze środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpadami poprzez weryfikację i integrację danych z systemu gospodarowania odpadami z danymi ewidencjonowanymi w systemie fiskalnym”.

Za tak szumnymi hasłami kryją się m.in. następujące zmiany mające umożliwić weryfikację prawdziwości dokonywanych czynności z zakresu gospodarki odpadami, ewidencjonowanych w systemie gospodarki odpadami poprzez odniesienie do informacji o rzeczywiście dokonanych czynnościach, ewidencjonowanych i nadzorowanych w ramach administracji skarbowej:

  • modyfikację art. 66 ust. 3 ustawy o odpadach celem objęcia bieżącą ewidencją ilościową i jakościową wszystkich rodzajów odpadów, jakimi dysponują sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami;
  • zastąpienie w konsekwencji powyższej zmiany karty ewidencji odpadów niebezpiecznych (KEON) nową kartą ewidencji obrotu odpadami (KEOO) oraz nałożenie na faktycznego posiadacza przekazującego odpady, który w obrocie nimi korzysta z usług świadczonych przez sprzedawcę odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami, obowiązku poinformowania tego sprzedawcy lub pośrednika o numerze karty przekazania odpadów lub numerze karty przekazania odpadów komunalnych (analogiczny obowiązek przekazania informacji nałożony ma być na sprzedawców odpadów lub pośredników w obrocie odpadami, dokonujących między sobą obrotu odpadami);
  • wprowadzenie do BDO „Rejestru faktur i rachunków” – proponuje się, aby na posiadacza odpadów, sprzedawcę odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami, wystawiającego fakturę lub rachunek za przekazanie odpadów, które zostało zrealizowane na podstawie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych, nałożyć obowiązek wprowadzenia do BDO informacji, o których mowa w również projektowanym art. 79 ust. 5a ustawy o odpadach (szerzej o tym przepisie w kolejnym punkcie), wraz z informacją o numerach kart przekazania odpadów lub numerach kart przekazania odpadów komunalnych, których dotyczą, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy;
  • wprowadzenie – przywołanym powyżej nowym przepisem art. 79 ust. 5a ustawy o odpadach – obowiązku gromadzenia w BDO informacji o:
    1. fakturze, o której mowa w art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług, lub fakturze korygującej, dokumentującej co najmniej jedną czynność z zakresu gospodarowania odpadami, obejmujące numer faktury, datę wystawienia faktury, numer identyfikacji podatkowej nabywcy, kod odpadu i jego masę wyrażoną w tonach, wartość sprzedaży netto oraz kwotę należności ogółem wskazaną na fakturze,
    2. rachunku, o którym mowa w art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej, lub rachunku korygującym dokumentującym co najmniej jedną czynność z zakresu gospodarowania odpadami, obejmujące numer rachunku, datę wystawienia rachunku, kod odpadu i jego masę wyrażoną w tonach oraz kwotę należności ogółem wskazaną na rachunku;
  • umożliwienie organom Krajowej Administracji Skarbowej wglądu do gromadzonych w BDO danych oraz ich weryfikacji i kontroli;
  • wprowadzenie sankcji za niewprowadzenie do BDO danych, o których mowa w ww. pkt 4.

Z punktu widzenia omawianych powyżej zmian najistotniejsze jest to, że projektodawcy planują, aby weszły one w życie już z dniem 1 stycznia 2021 r.

Będziemy na bieżąco informować o stanie prac nad ww. projektem – obecnie jest on na etapie uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania w Rządowym Centrum Legislacji.

Z projektem można zapoznać się TUTAJ.

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej