W dniach 6-8 października br. odbędzie się 15. Konferencja pt. "Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne". Na konferencji wystąpią prawnicy z Kancelarii Jerzmanowski i Wspólnicy oraz członkowie redakcji bloga Jerzmanowski AQUA - mec. Łukasz Ciszewski oraz mec. Mateusz Faron. Nasz blog objął patronat medialny nad wydarzeniem.

Chyba nikt dziś nie ma już wątpliwości, że powodzie nie są „dopustem bożym”, a ograniczenia poboru wody nie wynikają ze złośliwości urzędników. Jedne i drugie są efektem błędów w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami naturalnymi, w tym wodą. Deklaratywne zapisy o „ładzie przestrzennym i zrównoważonym rozwoju” wciąż uginają się pod presją opłacalności inwestycji i rozmywają w gąszczu mętnych przepisów, „święta” własność prywatna góruje nad interesem publicznym, a „diabeł”… jak zwykle siedzi w szczegółach. I o tych właśnie szczegółach będziemy rozmawiać na 15. już Konferencji WODY OPADOWE - ASPEKTY PRAWNE, EKONOMICZNE I TECHNICZNE w dniach 6-8 października 2020 r.

Podczas konferencji poruszymy najważniejsze tematy związane z wodami opadowymi i retencją oraz przedstawimy wiele przykładów i sprawdzonych rozwiązań.

Plany, plany, plany…

Podczas konferencji przedstawiony zostanie zakres planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) oraz plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy (PZRP). Zaprezentowany zostanie aktualny stan prac nad PPSS oraz aktualizacją PZRP wraz z informacją o stanie wdrożenia PZRP. Temat związany z ochroną przed powodzią i suszą przedstawi Małgorzata Bogucka-Szymalska z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Woda w mieście – wyzwania odpowiedzialnej urbanistyki

Po beztroskiej ekspansji przestrzennej miast XX wieku i iluzji nieustannego wzrostu przyszedł czas na refleksję, stawianie granic i odbudowę odpowiedzialności. Wyzwania klimatyczne, środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, przed którym stoją miasta XXI wieku wymagają radykalnej zmiany podejścia do planowania i zarządzania miastem. Wymagają nowych rozwiązań prawnych, technologicznych i organizacyjnych, aby skutecznie wyceniać i doceniać wartość usług ekosystemowych świadczonych przez miejską zieleń. Wymagają zintegrowanego gospodarowania wodą (nie tylko deszczową, ale od niej wszystko się zaczyna). A przede wszystkim, wymagają ODPOWIEDZIALNOŚCI – nie tylko odpowiednich służb, projektantów i urzędników, ale poczucia moralnej odpowiedzialności za jakość przestrzeni i środowiska, w którym żyjemy, za nasze indywidualne decyzje inwestycyjne i zachowania społeczne. Temat wody w mieście będzie rozwinięty przez Profesor Annę Januchtę-Szostak, przewodniczącą rady programowej konferencji.

Susza - co nam zagraża.

Susza gości w naszym kraju coraz częściej i coraz więcej się o niej mówi. Ale czy wiemy czym jest zjawisko suszy? Jakie są jej typy, od czego i kiedy zaczyna się każdy z nich? Czy możemy walczyć z suszą czy tylko przeciwdziałać jej skutkom? Czy zmiany klimatu wpływają na zasoby wody i zjawiska z nią związane? Aby skutecznie radzić sobie z konsekwencjami suszy trzeba dobrze poznać to zjawisko naturalne. Ważna jest także wiedza o wszystkich czynnikach wpływających na intensywność i czas trwania suszy. Odpowiedzi na te pytania poznamy w czasie prezentacji Sebastiana Szklarka, a na jej zakończenie dowiemy się w jakim kierunku powinny iść działania, aby przeciwdziałać skutkom suszy.

Wody opadowe vs. prawodawstwo

Konferencja to nie tylko praktyczne aspekty i ciekawe rozwiązania w kontekście błękitnej i zielonej infrastruktury ale także rozporządzenia, pozwolenia wodno-prawne i opłaty. Przedstawione zostaną kluczowe kwestie problematyczne oraz kierunki ewentualnych propozycji zmian prawnych dotyczących tego obszaru. Zasady kalkulacji i poboru opłat za wody opadowe lub roztopowe w polskich gminach, z uwzględnieniem wpływu na politykę taryfową zostaną omówione przez prawników z Kancelarii Jerzmanowski i Wspólnicy.

Betonoza – wody opadowe w przestrzeni nowoczesnego miasta

Coraz częściej słyszymy o tym jak miasta się zabetonowują i na szczęście też coraz częściej mówimy o tym jak zazielenić miasto i wesprzeć retencję. Sesja o przestrzeni nowoczesnego miasta przy współudziale architektów m.in. Tomasza Majdy i Łukasza Dworniczaka wskaże nam kierunki w których powinny podążać miasta aby uniknąć problemów związanych z uszczelnianiem przestrzeni miejskiej i tworzeniem się wysp ciepła.
Tomasz Jeż zaprezentuje przykłady awarii budowlanych z przyczyn geotechnicznych. Autor wskaże niebezpieczeństwa wynikające z niewiedzy i niefrasobliwości człowieka działającego na styku budownictwa i przyrody.
Głos zabierze także Mariusz Hermansdorfer z Uniwerystetu w Kopenhadze pokazując wzorcowy plan adaptacji miasta do zmian klimatu na przykładzie doświadczeń Kopenhagi.

Zanieczyszczenia wód opadowych i możliwość ich wykorzystania

Deszcz i śnieg są zazwyczaj dość czystym źródłem wody, jednak przy kontakcie z powierzchniami miast ich jakość staje się wątpliwa. Podczas tej sesji Sebastian Szklarek przedstawi wyniki badań w sprawie retencji i jakości wód.

W procesie projektowania systemów odwodnieniowych zasadniczą rolę odgrywa pojęcie opadu miarodajnego lub obliczeniowego. To dla tej (tych) wartości wymiaruje się urządzenia odwodnieniowe. Opad obliczeniowy definiuje standard usługi wodnej i w przypadku inteligentnego ubezpieczyciela, granicę odpowiedzialności za szkodę.

Opady ponadmiarodajne, obserwujemy z coraz większą częstotliwością, a doniesienia medialne lub własne doświadczenie, pokazują często dramatyczne szkody spowodowane przez deszcze nawalne. Wykład Jacka Nalaskowskiego będzie dotyczył relacji „opad miarodajny-komfort odwodnieniowy-przedmiot usługi wodnej-adresat roszczenia odszkodowaczego”. Prelegent oprze się na konkretnych przykładach, o tym jak reagować na sytuacje ponamiarodajne, jak chronić budynki i inne obiekty przed skutkami intensywnych.
Od pomiarowania płynnie przejdziemy do gospodarki wodą opadową. Klara Ramm opowie o projekcie NOAH i o tym jak ważna jest komunikacja społeczna. Przedstawi jak ważne jest tłumaczenie ludziom i politykom o co chodzi z odpowiednią gospodarką opadową. I dlaczego to nie jest „podatek od deszczu”, ale usługa, którą można kupić, ale w wielu przypadkach wcale nie trzeba.

Bierz dobry przykład

Konferencja przyjmuje formułę bardzo praktyczną a wystąpienia bazują na dobrych przykładach.

Joanna Rayss przedstawi dlaczego mała retencja jest tak istotna bazując szczególnie na dobrych przykładach z Trójmiasta. O zagadnieniach związanych z problematyką negatywnego oddziaływania różnego typu inwestycji na zasoby i stosunki wodne obszarów zurbanizowanych opowie Tomasz Kowalczyk. Podane zostaną przykłady dotyczące Wrocławia wraz z omówieniem przyczyn i skutków. Wskazane zostaną również uwarunkowania, które powinny być uwzględniane w celu poprawy gospodarowania wodą w ramach planowania i realizacji inwestycji.

Konferencja ma formułę praktyczną. Przy każdej z sesji pokazujemy dobre przykłady i rozwiązania, które można wdrożyć w wielu innych polskich miastach.
Zachęcamy do zadawania pytań podczas wystąpień. Każdy z uczestników konferencji otrzyma solidną dawkę wiedzy, pakiet materiałów konferencyjnych oraz dostęp do większości nagrań wystąpień prelegentów.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie: https://wodyopadowe.abrys.pl/

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej