Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Projekt datowany jest na dzień 8 grudnia br. i został przekazany do konsultacji publicznych. Wnioskodawcą jest Ministerstwo Infrastruktury, które obecnie odpowiada za sektor wodociągowo-kanalizacyjny.

Jedyną zmianą przewidzianą w projekcie rozporządzenia jest wprowadzenie do obowiązujących przepisów wymogu przedłożenia wraz z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dodatkowego załącznika w postaci uchwały rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji oraz miejscu jej publikacji.

Nowym obligatoryjnym załącznikiem do wniosku taryfowego ma być uchwała rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji.

W świetle § 1 projektu rozporządzenia: "W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. poz. 472), w załączniku do rozporządzenia we wzorze wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w części „Załączniki” w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 695, 782, 875 i 1378) – uchwała rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji, zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz miejscu jej publikacji.".

W uzasadnieniu projektowanych przepisów wskazano, że:

"Jak wynika zdotychczasowych doświadczeń organu regulacyjnego, posiadanie informacji o wchodzeniu wskład aglomeracji i wykonywanie zadań związanych z planowanymi bądź realizowanymi inwestycjami w zakresie infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej, w szczególności ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania ŚciekówKomunalnych i w jego aktualizacjach, może mieć wpływ na strukturę taryf za odprowadzanie ścieków. Konsekwencją czego jest możliwość właściwej oceny wniosku taryfowego przez organ prowadzący postępowanie w sprawie zatwierdzenia ww. taryf."

Przypomnijmy, zgodnie z art. 565 ust. 2 Prawa wodnego, dotychczasowe uchwały o wyznaczeniu aglomeracji zachowują moc do dnia 31 grudnia 2020 r. O problematyce wyznacznia aglomeracji informowaliśmy w artykule pt. "Wyznaczanie aglomeracji - poradnik dla samorządów".

Z projektem można zapoznać się tutaj. Konsultacje publiczne potrwają do dnia 29 grudnia br.

Na bieżąco informować będziemy o dalszych etapach procesu legislacyjnego.

 

Ostatnie wpisy

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji nie działają wstecz

Orzecznictwo

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji to opłata nieznana polskiemu systemowi prawnemu przed...

14-05-2021

Czytaj więcej

Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników / Walne Zgromadzenia w spółkach komunalnych…

Aktualności

W związku ze zbliżającymi się terminami Zgromadzeń Wspólników / Walnych Zgromadzeń, chcielibyśmy...

13-05-2021

Czytaj więcej

UODO: zawarcie umowy bez kopiowania aktów notarialnych

Aktualności

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w majowym wydaniu newslettera dla inspektorów ochrony...

12-05-2021

Czytaj więcej