Nowy rok to niestety szereg dodatkowych obowiązków ciążących również na przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Jeden z nich związany jest z umowami o dzieło i obliguje do informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu takich umów. Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek oraz osoby fizyczne zlecające dzieło zobowiązane są do informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło w terminie 7 dni od dnia jej podpisania.

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.) wprowadzono nowe regulacje dotyczące umów o dzieło w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321).

W wyniku nowelizacji tarczy antykryzysowej na płatników składek oraz osoby fizyczne zlecające dzieło nałożono obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu każdej umowy o dzieło począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. Jednak obowiązek zgłaszania zawarcia umowy o dzieło dotyczy jedynie umów zawartych z osobą, z którą podmiot zobligowany do dokonania zgłoszenia nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Termin na dokonanie zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło wynosi 7 dni od dnia jej zawarcia.

W rządowym uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej tarczę antykryzysową wskazano, że celem wprowadzonej zmiany jest umożliwienie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło oraz udostępnianie informacji o umowach o dzieło ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Kogo dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło?

Obowiązek informacyjny nałożony został na płatników składek oraz osoby fizyczne, które zlecają wykonanie dzieła i zawierają w tym celu umowę o dzieło z przyjmującym zamówienie począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. Należy jednak pamiętać, że obowiązek ten nie obejmuje umów o dzieło zawieranych z osobami, z którymi płatnik składek lub osoba fizyczna pozostają w stosunku pracy (a więc z własnymi pracownikami), a także umów o dzieło w ramach których przyjmujący zamówienie nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy – chodzi tu przede wszystkim o umowy o dzieło zawarte z własnym pracownikiem, wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale zawarte z innym podmiotem, a także umowy o dzieło zawarte z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w przedmiocie wykonania przez nie usług, które wchodzą w zakres ich działalności.

Z obowiązku informacyjnego zwolnione są także podmioty takie jak stowarzyszenia, fundacje czy spółki prawa handlowego nie zarejestrowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnicy składek.

W jaki sposób dokonać zgłoszenia umowy o dzieło?

Od 1 stycznia 2021 r. należy dokonywać zgłoszenia umowy o dzieło na nowym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Należy pamiętać, że dla każdego wykonawcy dzieła koniecznym jest złożenie oddzielnego formularza RUD, a w jednym formularzu można wykazać do 10 umów o dzieło zawartych z jednym wykonawcą dzieła. Formularz RUD można złożyć w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1 stycznia 2021 r.

W formularzu RUD należy podać następujące dane:

  1. blok I – dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło (dane identyfikacyjne oraz dane adresowe);
  2. blok II – dane wykonawcy umowy o dzieło (dane identyfikacyjne oraz adresowe);
  3. blok III – informacja o zawartych umowach o dzieło (data zawarcia umowy o dzieło, data rozpoczęcia oraz zakończenia wykonywania dzieła, przedmiot umowy oraz liczba zawartych umów o dzieło).

 

Aleksandra Gabryelczyk

aplikant radcowski

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej