Nie ustają wątpliwości co do konieczności wpisu do rejestru BDO rolników stosujących komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach (m.in. rolnicze stosowanie tych osadów).

W zeszłym roku na łamach naszego blogu kilkukrotnie informowaliśmy o problemie, z jakim spotyka się wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które poddają komunalne osady ściekowe (czyli odpad o kodzie 19 08 05) odzyskowi polegającemu na ich stosowaniu (czyli zgodnie z definicją – rozprowadzaniu ich na powierzchni ziemi lub wprowadzaniu ich do gleby):

  1. „Rolnicy jednak z wpisem do BDO?”
  2. „Rolnicy w BDO – petycja w Sejmie”
  3. „Ministerstwo Klimatu: brak obowiązku wpisu rolników do BDO”„Ministerstwo Klimatu: brak obowiązku wpisu rolników do BDO”

Z jednej bowiem strony ustawodawca wprowadza wyłączenie w zakresie obowiązku wpisu do rejestru BDO dla osoby władającej powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach (patrz: art. 51 ust. 2 pkt 3 oraz art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach), z drugiej zaś strony wymusza na takich podmiotach obowiązek prowadzenia ewidencji uproszczonej (art. 71 pkt 3 ustawy o odpadach), co bez wpisu w rejestrze BDO jest niemożliwe do wykonania.

Jako kancelaria, widząc w praktyce problemy, jakie wiążą się z niespójnością ww. przepisów, podjęliśmy szereg działań zmierzających do jednoznacznego wyjaśnienia tych wątpliwości. W tym też celu m.in. złożyliśmy do Sejmu petycję z wnioskiem doprecyzowania przepisów (patrz: „Rolnicy w BDO – petycja w Sejmie”). W międzyczasie ówczesne Ministerstwo Klimatu (obecnie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska) w odpowiedzi na pytania z zakresu gospodarki odpadami zadane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” wskazało, że w ocenie Ministerstwa przepisy są prawidłowe, bowiem wynikający z przepisu art. 71 pkt 3 ustawy o odpadach obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów (KPO) przez władającego powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, nie odnosi się do podmiotów, które nie podlegają wpisowi do rejestru w oparciu o przepis art. 51 ust. 2 pkt 2 ustawy (patrz: „Ministerstwo Klimatu: brak obowiązku wpisu rolników do BDO”).

Na tę odpowiedź powołało się również Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w opinii prawnej sporządzonej w toku rozpatrywania przez Sejm złożonej przez nas petycji (patrz: opinia z dnia 5 sierpnia 2020 r., znak: BAS-WASiE-954/20).

W świetle powyższego nie może dziwić fakt, że Komisja do Spraw Petycji podjęła decyzję o nieuwzględnieniu złożonej przez nas petycji. W udzielonej przez Wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego odpowiedzi (pismo z dnia 10 lutego 2021 r., znak: BKSP-145-IX-94/20) wskazano, że:

„Komisja, po dyskusji z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacka Ozdoby, uznała, że podmioty zwolnione całkowicie z ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do rejestru BDO, natomiast wytwórcy odpadów objęci częściowymi zwolnieniami z prowadzenia ewidencji odpadów (tzw. ewidencja uproszczona) są zobowiązani uzyskać wpis do rejestru BDO. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Klimatu i Środowiska władający powierzchnią ziemi, niepodlegający wpisowi do rejestru BDO z urzędu i nieposiadający innego tytułu, który uprawniałby ich do odpowiedniego wpisu, nie są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów.”

Powyższa odpowiedź, mimo tego, że nie do końca satysfakcjonująca, bowiem w dalszym ciągu pozostawiająca niespójności w przywołanych na wstępie przepisach, zdaje się, przynajmniej czasowo, kończyć problem wpisu rolników do BDO. Tym samym, uznać należy, że w przypadku, gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, jako wytwórca komunalnych osadów ściekowych, przekazuje te osady do zagospodarowania rolnikowi, który nie podlega wpisowi do rejestru BDO, nie wystawia karty przekazania odpadów (KPO), a sam fakt przekazania tych osadów uwzględnia jedynie w prowadzonej przez siebie karcie ewidencji komunalnych osadów ściekowych (KEKOŚ).

 

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej