Pod koniec stycznia br. w artykule pt. „Nowy projekt zmian rozporządzenia taryfowego” informowaliśmy o pracach nad zmianami w rozporządzeniu w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rozporządzenie zmieniające zostało opublikowane (w dniu 22 marca br.) i wejdzie w życie po upływie 14 dni, czyli 6 kwietnia br.

Rozporządzenie zasadniczo nie uległo zmianom względem tego, co wskazywaliśmy w ostatniej publikacji na ten temat. Wniosek o zatwierdzenie taryf będzie zatem musiał zawierać informację o tym, czy na terenie gminy objętej wnioskiem wyznaczono aglomerację w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. W przypadku gdy uchwała o wyznaczeniu aglomeracji została podjęta w treści wniosku trzeba będzie wskazać dane pozwalające na jej identyfikację.

Sama uchwała nie będzie jednak załącznikiem do wniosku – w tym zakresie nie zostały poczynione żadne zmiany. Co za tym idzie, jak dotychczas do wniosku należy dołączyć projekt taryf, uzasadnienie, sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, informację dotyczącą korzystania z usług hurtowego zakupu wody lub odprowadzania ścieków za ostatnie 3 lata obrotowe oraz tabele od A do I.

Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w rozporządzeniu zmieniającym, wnioski o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sporządzone według dotychczasowego wzoru, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu.

Poniżej znajduje się link do pełnej treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. poz. 520).

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000052001.pdf

Dominik Pawelec

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej