Przypominamy, że tylko do 19 września 2021 r. rady gmin mają czas na dokonanie zmian w gminnych regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Konieczność nowelizacji wymusza dodany z dniem 19 września 2020 r. do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przepis art. 19a (mocą ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. poz. 471).

Termin na zmianę wynika natomiast z art. 35 ust. 2 przywołanej nowelizacji:

„W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rady gmin dostosują treść regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do przepisów ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Biorąc przy tym pod uwagę fakt, że zmiana regulaminu przebiega w tym samym trybie, co jego uchwalenie, jest to ostatnia chwila na rozpoczęcie procedury w sprawie zmiany. Wspomniana procedura wygląda bowiem następująco:

  1. przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje projekt zmiany regulaminu, który przedkłada radzie gminy;
  2. rada gminy na podstawie projektów przedłożonych jej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przygotowuje projekt zmiany regulaminu, który przyjmuje w drodze uchwały (która nie jest aktem prawa miejscowego);
  3. rada gminy przesyła przyjęty projekt do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (tj. właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zawiadamiając o tym fakcie przedsiębiorstwowodociągowo-kanalizacyjne;
  4. po otrzymaniu opinii organu regulacyjnego rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie zmiany regulaminu (uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego);
  5. zmiana regulaminu wchodzi w życie po odpowiednim (co najmniej 14-dniowym) vacatio legis liczonym od dnia ogłoszenia zmiany we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że procedura zmiany regulaminu może trwać nawet 2-3 miesiące, a tym samym czasu przed 19 września 2021 r. pozostało już niewiele.

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej