31 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" datowaną na sierpień br. Zmiany w wytycznych są niezwykle istotne dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zwłaszcza tych, które czeka jeszcze złożenie wniosku o zatwierdzenie taryf.

Przypomnijmy, przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, umożliwiają przy planowaniu niezbędnych przychodów stosować wskaźniki makroekonomiczne. Są nimi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. 

Dotychczas obowiązujące wytyczne przewidywały wskaźniki na poziomie:

  1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: 1,8% (2021), 2,2% (2022), 2,4% (2023) i 2,5% (2024),
  2. wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu:  1,5% (2021), 1,90% (2022), 2,1% (2023) i 2,2% (2024).

Biorąc pod uwagę aktualne warunki ekonomiczne i sytuację gospodarczą, niewątpliwie przywołane wartości odbiegały dalece od rzeczywistych uwarunkowań prowadzenia działalności (wzrostu kosztów), w tym w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zwracały zresztą na to uwagę same przedsiębiorstwa w toku postępowań taryfowych.

Ministerstwo Finansów dokonało aktualizacji dokumentu i pod koniec sierpnia br. opublikowało nową wersję. W jej świetle aktualne wskaźniki kształtują się nastepująco:

  1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: 4,3% (2021), 3,3% (2022), 3,0% (2023) i 2,7% (2024),
  2. wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu:  6,1% (2021), 3,0% (2022), 2,5% (2023) i 2,2% (2024).

Cały dokumenty wytycznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna

Ostatnie wpisy

Taryfy: regulator wpłynie na bieg terminu 45-dniowego?

Orzecznictwo

Od początku kampanii taryfowej upłynęło już 9 miesięcy. Część przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nadal...

13-10-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: pakiet SLIM VAT, Polski Ład

Aktualności

NOWA RZECZYWISTOŚĆ PODATKOWA  czyli zmiany wprowadzone w ramach pakietów SLIM VAT oraz  planowane rozwiązania...

14-09-2021

Czytaj więcej

Warunki przyłączenia - niedostosowanie regulaminu przez radę nie zwolni…

Aktualności

Od 19 września 2021 r. przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne muszą bezwzględnie stosować...

08-09-2021

Czytaj więcej