22 grudnia br. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UC112 trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. 7 dni później opublikowany został projekt ustawy. Wśród aktów prawnych planowanych do znowelizowania oprócz Prawa wodnego znalazła się m.in. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Początek nowego roku może okazać się dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej bardzo interesujący. Rząd planuje bowiem wprowadzić sporo istotnych zmian legislacyjnych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, które  wpływać będą na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gmin. Planowany termin przyjęcia projektu nowelizacji to I kwartał 2022 r., a organem odpowiedzialnym za jego opracowanie jest Ministerstwo Infrastruktury.

Nowelizacja ma dostosować obowiązujące przepisy tak aby Polska w pełni spełniała wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG. Projekt będzie stanowił też wykonanie wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w obszarze funkcjonowania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. Z projektem ustawy oraz jego uzasadnieniem zapoznać można się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W ramach konsultacji publicznych na zgłoszenie ewentualnych uwag wyznaczono 14 dni.

Z punktu widzenia samorządów i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej szczególnego odnotowania wymagają trzy regulacje. 

Po pierwsze, projekt przewiduje wprowadzenie kar administracyjnych za naruszenie zobowiązań aglomeracji w zakresie ich dostosowania do wymogów dyrektywy 91/271/EWG. Nowelizacja przewiduje kary pieniężne za niewłaściwą sprawozdawczość z realizacji KPOŚK, ale także za niedostosowanie aglomeracji do wymogów określonych w Prawie wodnym. Autorzy przepisów proponują dodać w tym zakresie nowy art. 87a Prawa wodnego określający warunki, które spełniać muszą aglomeracje.

Po drugie, nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Obligatoryjnym elementem wieloletniego planu ma być opis planowanego sposób realizacji KPOŚK, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na terenie aglomeracji, ujętej w KPOŚK. Co więcej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta zobowiązany będzie do przekazania plan do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, który przedstawia opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania planu.

Po trzecie wreszcie, planuje się zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wśród nich wyróżnić trzeba obowiązek przekazywania przez wójtów, burmistrzu i prezydentów miast do właściwych WIOŚ i Dyrektorów RZGW sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi i osadami ściekowymi.

Z obszernej listy projektowanych zmian zwrócić należy również uwagę na pozostałe regulacje:

  • doprecyzowanie procedur związanych z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji;
  • usprawnienie procedur związanych z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, w szczególności procedur sprawozdawczych, doprecyzowania zakresu sprawozdawczego;
  • zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych w zakresie działań wymagających uzyskania zgody wodnoprawnej;
  • zapewnienie odpowiedniej jakości oczyszczania ścieków odprowadzanych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą;
  • wyodrębnienie osadów ściekowych w zakresie realizowanych przez gminy i przedsiębiorców obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach, w szczególności w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych;
  • doprecyzowanie i wyodrębnienie kwestii dotyczących osadów ściekowych, opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, w zakresie obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku odnoszących się do właścicieli nieruchomości, gmin i przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w tym zakresie.

O dalszych pracach legislacyjnych będziemy informować na bieżąco.

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej

Wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne

Analizy prawne

16 kwietnia 2022 r. w życie weszły trzy dodatkowe przesłanki wykluczenia z...

27-04-2022

Czytaj więcej