Od dnia 9 sierpnia 2022 r. prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wymaga uzyskania stosownego uprawnienia.

Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549) wprowadzono liczne zmiany odnoszące się m.in. do działalności polegającej na pozbywaniu się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Zmiany te odnoszą się również do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych – nie tylko w kontekście przyjmowania nieczystości ciekłych na stacji zlewnej, ale również w odniesieniu do tych przedsiębiorstw, które także zajmują się działalnością polegającą na odbieraniu tego rodzaju nieczystości od właścicieli nieruchomości. Wspomniane zmiany wprowadzone zostały do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.; dalej: u.c.p.g.)

Podstawową zmianą wynikającą z ww. nowelizacji jest rozszerzenie zakresu definicji nieczystości ciekłych także na osady pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie definicja wskazuje, że przez nieczystości ciekłe rozumie się ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Tym samym, rozstrzygnięto nierzadko pojawiające się wątpliwości czy osady z przydomowych oczyszczalni ścieków są odpadem czy też ściekiem na korzyść tej drugiej interpretacji.

W konsekwencji ww. zmiany ustawodawca wprowadził szereg innych zmian nakładających nowe obowiązki zarówno na same gminy (m.in. konieczność dostosowania do nowej rzeczywistości prawnej trzech uchwał – regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, o którym mowa w art. 4 u.c.p.g., uchwały w sprawie górnych stawek opłat z art. 6 ust. 2 u.c.p.g. i uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych, o której mowa w art. 7 ust. 3a u.c.p.g.) i właścicieli nieruchomości (m.in. obowiązek posiadania umowy na opróżnianie osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków), jak również na przedsiębiorców świadczących usługi dotyczące nieczystości ciekłych. W tym ostatnim przypadku zwrócić należy uwagę na następujące zmiany:

Po pierwszeprowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków również wymaga uzyskania zezwolenia (nowe brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.), jednakże podmioty, które obecnie na podstawie posiadanego zezwolenia świadczą usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych mogą świadczyć usługi także w nowym zakresie pod warunkiem udokumentowania gotowości odbioru nieczystości zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną i zgłoszenia zamiaru prowadzenia w tym zakresie działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta przed rozpoczęciem działalności w tymże zakresie. Innymi słowy, prowadzenie od dnia 9 sierpnia 2022 r. działalności odnoszącej się do przydomowych oczyszczalni ścieków jest możliwe bez zmiany aktualnie posiadanego zezwolenia, jednakże należy poinformować organ wykonawczy gminy, na której owa działalność miałaby być prowadzona o takim zamiarze wraz z dołączeniem potwierdzenia gotowości przyjmowania przez stację zlewną nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Podmioty, które dotychczas nie posiadały takiego zezwolenia, a chciałyby tego rodzaju działalność prowadzić, zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na zasadach ogólnych.

Po drugie, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzące stację zlewną, na wzór wyrażania dotychczasowych zgód na odbieranie przez tę stację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, będzie udzielać takich zgód na odbieranie przez stację zlewną nieczystości ciekłych pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Po trzecie, podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości (zarówno ze zbiorników bezodpływowych, jak i przydomowych oczyszczalni ścieków) zobowiązane są do dostarczania tych nieczystości wyłącznie do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 Prawa wodnego (obecnie jest to rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych), przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe (nowy art. 7 ust. 6c u.c.p.g.). Naruszenie tego obowiązku sankcjonowane jest karą pieniężną w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł (nowe brzmienie art. 9xb u.c.p.g.).

Po czwarte, od 1 stycznia 2023 r. będzie obowiązywać nowy zakres sprawozdania kwartalnego składanego przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych (nowe brzmienie art. 9o u.c.p.g.), natomiast już od 9 sierpnia 2022 r. obowiązują przepisy wskazujące, że za opóźnienie w złożeniu tego sprawozdania będzie wymierzana kara w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni (dotychczas było to 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni). Kary te będą tym samym odnosić się już do nieterminowego składania sprawozdań za III i IV kwartał 2022 r. Co więcej, niezłożenie sprawozdania przez 90 dni będzie podstawą do cofnięcia posiadanego zezwolenia, po uprzednim dodatkowym wezwaniu do jego złożenia w terminie 7 dni (nowe brzmienie art. 9 ust. 2 u.c.p.g.).

Powyższe zmiany niewątpliwie wpłyną na zakres działania każdego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo to świadczy także usługi w zakresie odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, to od dnia 9 sierpnia 2022 r. odbieranie tych nieczystości pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków obwarowane jest dodatkowymi obowiązkami (zwłaszcza zgłoszeniem zamiaru prowadzenia tej działalności wójtowi), pod rygorem uznania, że przedsiębiorstwo prowadzi działalność bez wymaganego zezwolenia (co jest sankcjonowane, zgodnie z art. 10 ust. 1 u.c.p.g., karą aresztu lub karą grzywny).

Ostatnie wpisy

Taryfy: wniosek o skrócenie a kalkulacja nowych taryf

Analizy prawne

Setki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych złożyło już w 2022 r. wnioski o skrócenie czasu...

10-11-2022

Czytaj więcej

Zamrożenie cen energii elektrycznej w praktyce

Aktualności

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na...

07-11-2022

Czytaj więcej

Sektor komunalny wyłączony z minimalnego CIT

Aktualności

Uchwalona 7 października br. przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku...

02-11-2022

Czytaj więcej