Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku - 3 listopada br. opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 2243) i już dzień po ogłoszeniu weszła w życie. Na co należy zwrócić uwagę, aby skorzystać z tzw. „zamrożenia” cen energii elektrycznej?

[AKTUALIZACJA: 10.11.2022]

O procesie legislacyjnym informowaliśmy na bieżąco na łamach bloga, m.in. w artykule pt. „Ustawa zamrażająca ceny energii elektrycznej w Sejmie”. Z pełnym przebiegiem prac parlamentarnych można zapoznać się tutaj. Poniżej krótkie omówienie kluczowych rozwiązań dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Na jakim poziomie zamrożenie?

Ustawa określa cenę maksymalną za energię elektryczną, która wynosi zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy 693 zł/MWh albo 785 zł/MWh – w zależności od kategorii odbiorcy uprawnionego. Co ważne, cena nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W przypadku przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych będzie to cena 785 zł/MWh.

Odbiorca uprawniony – czyli kto?

Przepisy definiują pojęcie odbiorcy uprawnionego w art. 2 pkt 2 ustawy. Z punktu widzenia sektora wodociągowo-kanalizacyjnego kluczowa jest lit. d) przepisu, zgodnie z którą odbiorcą uprawnionym jest jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący na rzecz tej jednostki usługi, w tym samorządowy zakład budżetowy, samorządową jednostkę budżetową oraz spółki, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, z zakresu m.in. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne co do zasady spełniają kryteria do uznania ich za odbiorców uprawnionych.

W jakim okresie obowiązuje cena maksymalna?

W przypadku przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych będących odbiorcami uprawnionymi, dla których zastosowanie znajdzie cena maksymalna w wysokości 785 zł/MWh, przedsiębiorstwo energetyczne stosować będzie ją w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

WAŻNE ! Do przedsiębiorstw, które po dniu 23 lutego 2022 r. zawarły umowy sprzedaży albo umowę kompleksową lub dokonały zmiany warunków tych umów (w zakresie ceny energii elektrycznej), a także których umowy przewidują określanie ceny na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej - cena maksymalna znajdzie zastosowanie w okresie od dnia zawarcia tej umowy lub wejścia w życie tej zmiany lub określenia ceny do dnia 30 listopada 2022 r.

Co należy zrobić, aby uzyskać zamrożenie ceny?

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy, cena maksymalna będzie stosowana w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym, jeżeli złoży on podmiotowi uprawnionemu (dostawcy) oświadczenie. Wzór oświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (Dz. U. poz. 2299).

Oświadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Podpisane własnoręcznie można złożyć osobiście w siedzibie dostawcy lub w innych miejscach wykonywania przez niego działalności, a także nadać przesyłką pocztową. Wersja elektroniczna wymaga natomiast kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego i składana będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

WAŻNE ! Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia w terminie uprawnia dostawcę do niestosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Sprzedawca rezerwowy a cena maksymalna

W przypadku korzystania przez odbiorcę uprawnionego z usług sprzedawcy rezerwowego w rozumieniu art. 3 pkt 29a ustawy – Prawo energetyczne, wyżej omówione zasady stosuje się odpowiednio. Innymi słowy, w przypadku korzystania z tzw. taryfy rezerwowej zastosowanie znajdzie również mechanizm zamrożenia cen.

Ostatnie wpisy

Taryfy: sądy krytycznie o odmowach zatwierdzenia taryf

Orzecznictwo

Dotychczasowe rozstrzygnięcia sądów w sprawach taryfowych skupiały się na problematyce proceduralnej, zwłaszcza...

12-01-2023

Czytaj więcej

NSA: Opłata za deszczówkę wynagrodzeniem, nie daniną publiczną

Orzecznictwo

Problematyka ustalania opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji towarzyszy...

04-01-2023

Czytaj więcej

NSA potwierdza wejście taryf w życie z mocy prawa

Orzecznictwo

Organ regulacyjny nie był uprawniony do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia taryf...

15-12-2022

Czytaj więcej