Minął rok od wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Doczekaliśmy się już jej kilku nowelizacji, ale jak pokazuje praktyka stosowania ustawy koniecznych jest wiele dalszych zmian. Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę na niespójność, która z pewnością wymaga szybkiej interwencji ustawodawcy, ponieważ potencjalnie prowadzić może do nie lada kłopotów interpretacyjnych. 

Zgodnie z art. 268 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, opłaty za usługi wodne uiszcza się za odprowadzanie do wód wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Zatem opłata ta należna jest za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem:

  1. systemu kanalizacji stricte deszczowej albo
  2. systemu kanalizacji ogólnospławnej znajdującego się w granicach administracyjnych miasta.

Użycie w przepisie spójnika „albo” i nie użycie po słowach „kanalizacji zbiorczej” przecinka, jednoznacznie wskazuje, iż pojęcie „w granicach administracyjnych miast” odnosi się wyłącznie do systemu kanalizacji zbiorczej (ogólnospławnej).

Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z systemów kanalizacji stricte deszczowej będzie naliczana bez względu na to gdzie taki system został wybudowany.

Identycznie kwestię tę ujmują normy art. 270 ust. 11 oraz art. 271 ust 1 pkt 3 lit. a) Prawa wodnego. Niestety w art. 274 ustawy zaczynają się kłopoty.

O ile, zgodnie z pkt 5 lit. a) analizowanego przepisu, opłata stała naliczana jest za określoną w pozwoleniu maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych, to już zgodnie z pkt 5 lit. c) opłata zmienna należna jest za odprowadzanie do wód wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast. Identyczne rozwiązanie odnajdziemy w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

A zatem, po pierwsze, na co zwracaliśmy uwagę już wielokrotnie, opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, wbrew treści art. 268, 270 i 271 Prawa wodnego, nie są pobierane za odprowadzanie tych wód systemem kanalizacji zbiorczej (ogólnospławnej), a po drugie, w świetle art. 274 i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r., opłaty dotyczą wyłącznie systemów stricte deszczowych położonych wyłącznie na obszarach administracyjnych miast (co znowu jest sprzeczne z art. 268, 270 i 271 Prawa wodnego).

Obie te niespójności prawdopodobnie są wynikiem zmian dokonywanych pod koniec procesu legislacyjnego, kiedy to podkomisja sejmowa usunęła z treści art. 274 pojęcie „systemów kanalizacji zbiorczej” zapominając jednak o konieczności dostosowania do tej zmiany treści art. 268, 270 i 271 ustawy oraz o tym, że użyte w normie pojęcie „w granicach administracyjnych miast” odnosiło się właśnie do kanalizacji zbiorczej, nie zaś stricte deszczowej i również winno być konsekwentnie usunięte z art. 274.

 

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej