W ostatnim czasie w artykule pt. „Elektromobilność w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych” informowaliśmy o obowiązkach, jakie ustawodawca nałożył m.in. na spółki komunalne, na gruncie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przypomnijmy, że od 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tysięcy) zobowiązane będą wykonywać lub zlecać wykonanie zadania publicznego jedynie tym podmiotom, których udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Jednocześnie udział ten od 2025 r. wzrośnie do 30%.

O ile ww. obowiązek zdaje się być w miarę jednoznaczny i oczywisty, wątpliwości pojawiać zaczynają się w przypadku, gdy gminy i powiaty nieobjęte tym obowiązkiem (tj. gminy i powiaty poniżej 50 tysięcy mieszkańców) realizują część zadań publicznych z wykorzystaniem prawnie dopuszczalnych form współdziałania w postaci publicznoprawnych związków jednostek samorządu terytorialnego (związków międzygminnych, związków powiatów, czy związków powiatowo-gminnych), bądź też porozumień samorządowych (porozumień międzygminnych, porozumień powiatów, czy porozumień powiatowo-gminnych). W takim bowiem przypadku może się okazać, że o ile poszczególne gminy lub powiaty nie przekraczają samodzielnie poziomu 50 tysięcy mieszkańców, o tyle suma mieszkańców gmin lub powiatów wchodzących w skład związku lub porozumienia jest większa niż 50 tysięcy.

Co prawda ustawodawca na gruncie przepisów ustawy o elektromobilności w żadnym miejscu nie określił, że obowiązki te dotyczą również wykonywania lub zlecania wykonywania zadania publicznego przez związek albo w oparciu o zawarte porozumienie, jednakże generalnie na gruncie przepisów samorządowych ustaw ustrojowych (ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym) przyjmuje się, że obowiązki gmin lub powiatów są również obowiązkami związków i porozumień w odpowiednim zakresie. Tym samym uznać należy, że ustawodawca nakładając ww. obowiązki na gminy i powiaty powyżej 50 tysięcy mieszkańców, nałożył je również na związki i porozumienia, jeśli suma liczby mieszkańców gmin lub powiatów wchodzących w ich skład także przekracza 50 tysięcy.

Co prawda ww. teza może zdawać się kontrowersyjna, czy też daleko idąca, jednakże biorąc pod uwagę cel przepisów ustawy o elektromobiności jest ona jak najbardziej słuszna i właściwa. Tym samym, dopóki nie pojawią się jakiekolwiek oficjalne stanowiska czy interpretacje właściwych organów odmiennie interpretujące ww. obowiązki w zakresie związków i porozumień, trudno doszukać się wystarczająco mocnych argumentów odrzucających konieczność ich realizacji w tym zakresie. Nie sposób również wykluczyć, że w ciągu bieżącego roku ustawodawca zdecyduje się na doprecyzowanie lub zmianę tych obowiązków, czy to z uwagi na szereg pojawiających się już teraz wątpliwości, czy też z uwagi na dojście do wniosku, że mogą one być dla wielu podmiotów niewykonalne w tak krótkim czasie.

O wszystkich pojawiających się nowościach w powyższym zakresie będziemy na bieżąco informować na łamach naszego serwisu.

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej