Dnia 19 lipca 2019 r. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Oprócz zmian dotyczących zasad funkcjonowania gminnych systemów gospodarki odpadami, wprowadza ona szereg modyfikacji mogących mieć wpływ na działalność spółek komunalnych tak działających na rynku gospodarki odpadami, jak i działających w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pomijając zmiany w zakresie terminu na złożenie wniosku o zmianę posiadanych decyzji odpadowych (o których pisaliśmy w artykule „Zmiana decyzji odpadowych do 5 marca 2020 r.”), należy wymienić m.in. następujące obszary nowelizacji:

  • zastąpienie tzw. RIPOK-ów (tj. regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych) instalacjami komunalnymi – listę instalacji komunalnych będzie prowadzić marszałek województwa, a wpis na listę odbywać się będzie na bieżąco na pisemny wniosek prowadzącego instalację komunalną
  • wydłużenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne, palne, niesegregowane (zmieszane) komunalne i pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych z 1 roku do 3 lat;
  • wprowadzenie niewyczerpującego wykazu kategorii odpadów niepalnych oraz sposobu (procedury) uznawania odpadów za niepalne;
  • zniesienie uregulowanej przepisami wojewódzkich planów gospodarki odpadami regionalizacji w zakresie instalacji przeznaczonych do przyjmowania odpadów komunalnych;
  • zmiany w zakresie termicznego przekształcania odpadów, tj. funkcjonowania tzw. spalarni odpadów;
  • uwolnienie rynku gospodarowania odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości niezamieszkałych – w przypadku objęcia tych nieruchomości gminnym systemem, ich właściciele będą mogli złożyć oświadczenie o wystąpieniu z tego systemu;
  • wprowadzenie sposobu rozliczenia gmin z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne powstające w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 Mg (tony) odebranych odpadów komunalnych, co ma przyczynić się do zwiększenia kontroli gmin nad tymi przedsiębiorcami – tym samym odstąpiono od ryczałtowego sposobu rozliczania się z przedsiębiorcami.

Obecnie nowelizacja czeka na podpis Prezydenta i w swojej zasadniczej części wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ostatnie wpisy

SZKOLENIE ONLINE: Praktyczne aspekty przygotowania oraz procedowania wniosków o…

Aktualności

Odpowiadając na duże zainteresowanie i liczne zapytania w zakresie oferty szkoleniowej, Kancelaria...

30-05-2023

Czytaj więcej

Umowy: zarządca w budynku wielolokalowym - czyli kto?

Analizy prawne

Choć może wydawać się, że zawieranie umów na dostarczanie wody lub odprowadzanie...

29-05-2023

Czytaj więcej

SZKOLENIE ONLINE: Działalność w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych…

Aktualności

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. ma przyjemność zaprosić...

26-05-2023

Czytaj więcej