W ostatnim czasie doszło do nowelizacji ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która nakłada obowiązki m.in na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, jako podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej, a precyzyjniej rzecz ujmując podmioty zapewniające infrastrukturę techniczną na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania lub odprowadzania ścieków. W związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, popularnie określaną megaustawą telekomunikacyjną, warto przyjrzeć się obowiązkom sprawozdawczym, które ciążą na przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych na mocy wspomnianej ustawy.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w związku z tym, że posiadają status podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej, a tym samym status operatorów sieci mają obowiązek przekazywania informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych. Dane te powinny być corocznie aktualizowane w terminie do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku (art. 29 ust. 2 megaustawy).

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które nie posiadają tego rodzaju infrastruktury i nie świadczą tego rodzaju usług, powinny z kolei przekazać Prezesowi UKE corocznie w terminie do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, oświadczenie w tym przedmiocie tj. o nieposiadaniu takiej infrastruktury (art. 29 ust. 2b megaustawy). Szczegóły dotyczące realizacji wspomnianego obowiązku zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

Idąc dalej, podkreślić należy, że w wyniku ustawy nowelizującej z dnia 30 sierpnia 2019 r. nałożono na operatorów sieci, w tym przedsiębiorstwa z branży wodociągowo-kanalizacyjnej dodatkowy obowiązek dotyczący przekazywania Prezesowi UKE posiadanych w postaci elektronicznej informacji o:

  • istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1 (tj. innej niż infrastruktura telekomunikacyjna, publiczne sieci telekomunikacyjne, budynki umożliwiające kolokację), a także o kanałach technologicznych, określających: ich lokalizację i przebieg, rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania, dane kontaktowe w sprawach dostępu; oraz
  • planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających: lokalizację i rodzaj robót, element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą, przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania, dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych (zob. art. 29c ust. 1 megaustawy). 

Operatorzy sieci, a więc m.in. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinni przekazywać te informacje corocznie w terminie do dnia 31 marca według stanu faktycznego i prawnego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, a także w powyższych terminach je aktualizować. Informacje te mają być przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego Punkt informacyjny do spraw telekomunikacji prowadzony przez Prezesa UKE, dostępny pod adresem internetowym: https://pit.uke.gov.pl/pl-pl.

W celu sprecyzowania obowiązku z art. 29c ust. 1 megaustawy warto odwołać się do definicji infrastruktury technicznej. I tak, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 megaustawy infrastruktura techniczna oznacza:

„każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, wieże i słupy, z wyłączeniem:

a) kabli, w tym włókien światłowodowych,

b) elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

c) kanałów technologicznych w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych”.

Biorąc zatem pod uwagę definicję infrastruktury technicznej wskazać należy, że w przypadku przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych obowiązek określony w art. 29c ust. 1 megaustawy będzie dotyczył zasadniczo infrastruktury kanalizacyjnej i to wyłącznie takiej, która „może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej”.

Co równie istotne, obowiązek ten dotyczy wyłącznie tych informacji, które operator sieci posiada w postaci elektronicznej.

Szczegóły dotyczące sposobu przekazywania danych oraz zakresu informacji, w tym wzory formularzy służących do przekazywania informacji Prezesowi UKE wraz z objaśnieniami zawiera rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na zakończenie podkreślenia wymaga, że niewykonanie obowiązków sprawozdawczych z megaustawy jest zagrożone karą pieniężną, której wysokość może wynieść do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Zgodnie bowiem z art. 209 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne „Prezes UKE, jeżeli przemawia za tym charakter lub zakres naruszenia, może nałożyć karę pieniężną na podmiot, który nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lub udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych, lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe.”

 

Ewa Marczak - radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

 

Ostatnie wpisy

WSA w Warszawie: taryfy zatwierdzane w milczący sposób

Orzecznictwo

Prawomocnym wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa...

12-07-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi sprawozdań finansowych dla wytwarzających energię

Analizy prawne

Już wkrótce  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego, składać będą roczne...

23-05-2022

Czytaj więcej

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej