Wymogi stawiane przedsiębiorstwom wodociągowym w przepisach europejskiego i polskiego prawa ciągle rosną. Konsolidacja rozdrobnionych przedsiębiorstw wydaje się być na dłuższą  metę nieunikniona. 

Zespół specjalistów Jerzmanowski Aqua posiada bardzo bogate doświadczenie z zakresu uczestnictwa w procesach przejmowania (nabywania i zbywania akcji/udziałów) i łączenia przedsiębiorstw i majątków. Uczestniczyliśmy w dziesiątkach najróżniejszych procesów konsolidacji przedsiębiorstw, działając w tym zakresie na rzecz podmiotów gospodarczych z całego kraju.

W sprawach z zakresu konsolidacji świadczymy następujące usługi:

 • opracowywanie koncepcji rozwoju obszarowego,
  przygotowywanie kompleksowych analiz prawnych podmiotów gospodarczych w celu zidentyfikowania ryzyk prawnych wiążących się z konsolidacją,
 • opracowywanie prawnej części analiz due diligence i analiz przedprywatyzacyjnych,
 • obsługa procesów nabywania i zbywania akcji i udziałów w spółkach, w tym przejmowania spółek poprzez nabywanie większościowych pakietów ich akcji lub udziałów, 
 • przygotowywanie planów połączenia spółek,
 • doradztwo w procesach łączenia spółek przez przejęcie i przez zawiązanie nowej spółki
 • obsługa konsolidacji przeprowadzanych w innych formach (tworzenie spółek międzygminnych, wnoszenie do istniejących spółek aportów przez nowych wspólników.

Uczestniczymy także w procesach PPP. Partnerstwo publiczno-prywatne polega na wspólnej realizacji przedsięwzięć przez podmioty publiczne i prywatne opartej na podziale zadań i ryzyk pomiędzy partnerami. Mimo tego, że aktualnie obowiązująca ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym została uchwalona dopiero 19 grudnia 2008 r., a w oparciu o poprzednio obowiązującą ustawę nie zrealizowano żadnego projektu, idea PPP nie jest w Polsce bynajmniej nowa. Wspólne realizowanie przedsięwzięć przez podmioty publiczne i partnerów prywatnych odbywa się od dłuższego czasu, przy czym częstokroć opierane było na przepisach prawa cywilnego i wynikającej z nich zasadzie swobody umów.

Świadczymy szeroki zakres usług doradczych związanych ze wspólnym realizowaniem przedsięwzięć przez podmioty publiczne i partnerów prywatnych (a więc nie tylko z partnerstwem w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy o PPP). Nasze usługi obejmują w szczególności: 

 • doradztwo na rzecz podmiotów publicznych i partnerów prywatnych na etapie planowania zaangażowania się we wspólne przedsięwzięcie,
 • doradztwo na etapie wyboru partnera prywatnego,
 • doradztwo na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych w toku postępowań koncesyjnych (opracowywanie dokumentacji, udział w negocjacjach),
 • sporządzanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i koncesyjnych,
 • doradztwo przy tworzeniu spółek zawiązywanych w celu wykonania umowy o PPP.

Super User