Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie obsługi projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych.

Świadczymy usługi zarówno stałe (obsługując m. in. Jednostki Realizujące Projekty infrastrukturalne (współfinansowane ze środków pomocowych) oraz wydziały zamówień publicznych spółek i urzędów), jak i jednorazowe dotyczące wybranych transakcji.

Nasze usługi z zakresu zamówień publicznych obejmują m. in.:

  • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu problematyki zamówień publicznych,
  • nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesów udzielania zamówień,
  • doradztwo z zakresu zamówień sektorowych,
  • reprezentację klientów w postępowaniach przed zamawiającym, Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Nasze doświadczenia znalazły swój wyraz m. in. w opublikowanej w 2006 r. pozycji książkowej pt. "Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006", autorstwa naszych ekspertów (więcej informacji na temat książki).

Wspierając klientów w postępowaniach budowlanych i inwestycyjnych świadczymy usługi związane z opracowywaniem i negocjowaniem umów, prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym itp.

W ramach procesu inwestycyjnego opracowujemy i negocjujemy umowy o roboty budowlane (wykonawstwo i podwykonawstwo), także bazujące na warunkach kontraktowych FIDIC, umowy z projektantami (w tym o nadzór autorski), umowy o wykonywanie nadzoru inwestorskiego i in.

Super User