Usługi świadczone przez nas w zakresie wycen obejmują w szczególności określanie wartości:

  • całych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części,
  • poszczególnych składników majątku ruchomego (np. oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieci przesyłowych, innych urządzeń, pojazdów),
  • nieruchomości.

Wyceny są sporządzane w szczególności dla celów:

  • określania wartości aportów,
  • określania wartości odpłatnie przejmowanych urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
  • okreslania wartości służebności przesyłu oraz roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z gruntów,
  • określania cen zbycia udziałów w spółkach (np. w procedurach prywatyzacyjnych),
  • ustalania parytetów wymiany udziałów przy fuzjach.

Wyceny sporządzamy różnymi metodami, w tym majątkowymi majątkowymi, dochodowymi, porównawczymi.

Super User