Zapewniamy:

  • analizę taryf w kontekście przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia taryfowego,
  • analizę taryf pod kątem rachunkowym, w tym pod kątem celowości ponoszenia kosztów,
  • doradztwo na etapie opracowywania taryf,
  • projektowanie optymalnego wyodrębnienia taryfowych grup odbiorców usług,
  • reprezentację przedsiębiorstw na taryfowych sesjach rad gmin,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących taryf.

Super User