Do pomiarów ilości pobranych wód powierzchniowych lub podziemnych nie powinny być stosowane wodomierze – czytamy w decyzji jednego z Dyrektorów Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który powołuje się w tym zakresie na stanowisko Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne otrzymało informację w sprawie wysokości opłaty zmiennej za pobór wód. Ustalając opłatę organ przyjął współczynnik różnicujący na poziomie 1.25, co uzasadnione zostało tym, iż przedsiębiorstwo nie prowadzi pomiaru pobieranych wód podziemnych za pomocą przyrządów spełniających wymagania prawnej kontroli metrologicznej.

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziło się przedsiębiorstwo. Wskutek złożonej reklamacji, organ wydał jednak decyzję określającą wysokość opłaty zmiennej, tym samym odmawiając reklamującemu racji.

W uzasadnieniu decyzji, organ odwołał się do art. 36 oraz art. 303 ust. 3 Prawa wodnego, w świetle których podmioty korzystające z usług wodnych (dokonujące poboru wód) mają obowiązek stosować przyrządy pomiarowe lub systemy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach. Tylko takie przyrządy mogą bowiem służyć pomiarowi ilości pobieranych wód. Jednocześnie jednak zauważono, że wymóg ten wejdzie w życie dopiero od 31 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 552 ust. 1 Prawa wodnego.

Co jednak o wiele bardziej interesujące, w dalsze części rozstrzygnięcia czytamy, że w aktualnym stanie prawnym takich przyrządów pomiarowych lub systemów pomiarowych nie ma. Odwołując się do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli, organ jednoznacznie wskazuje, że:

„…Rozporządzenie to nie wymienia przyrządów do pomiarów ilości pobranych wód powierzchniowych lub wód podziemnych (…) tak więc przyrządy te nie podlegają w chwili obecnej prawnej kontroli metrologicznej w Polsce.

(…)

…zgodnie ze stanowiskiem Głównego Urzędu Miar w Warszawie do tego typu pomiarów nie powinny być stosowane wodomierze. (…) wodomierze są urządzeniami do pomiaru przepływu wody czystej (pitnej) i dokumenty prawnej kontroli metrologicznej wydawane dla wodomierzy odnoszą się do tego rodzaju obszaru użytkowania (w przeciwieństwie do pomiarów ilości wód powierzchniowych lub wód podziemnych).

Analizując pogląd wyrażony przez organ, na wstępie zwrócić należy uwagę na brzmienie art. 8 ust. 1 pkt 4 Prawa o miarach, który stanowi, że przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych i są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 6, podlegają prawnej kontroli metrologicznej.

Przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 6 Prawa o miarach jest natomiast wspomniane już wcześniej rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Wśród przyrządów pomiarowych, które wymienia to rozporządzenie znajdujemy m.in. wodomierze o ciągłym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h.

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest ostateczna, lecz przedsiębiorstwo ma prawo do jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ze względu na wagę przedstawionej problematyki dla całej branży wodociągowo-kanalizacyjnej, będziemy śledzić dalszy rozwój stanowiska przedstawionego przez organ oraz informować o poczynionych ustaleniach.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej