W przypadku wspólnego wykonywania przez gminy zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które prowadzi do przekazania jego realizacji innemu podmiotowi (gminie albo związkowi), organy wykonawcze gmin „przekazujących” tracą legitymację do bycia stroną postępowania w przedmiocie zatwierdzenia taryf – potwierdza Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Praktyczne problemy związane ze wspólną realizacją przez gminy zadań w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków sygnalizowaliśmy już m.in. w artykułach pt. „Problematyczne związki i porozumienia” oraz „Taryfy: przekazywanie zadań własnych przez gminy”. W ostatnim czasie wątpliwości na tym tle ujawniły się ponownie w toku dużej grupy postępowań taryfowych. Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w bardzo różny sposób interpretują bowiem przepisy określające to, kto jest stroną postępowań w przedmiocie zatwierdzenia taryf. Kłopotliwe okazały się te przypadki, gdy taryfy obejmować mają obszar więcej niż jednej gminy bądź związku międzygminnego.

Organy uznawały w takich sytuacjach za stronę postępowań wszystkich wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, na terenie których miały obowiązywać taryfy. Część dyrektorów RZGW odmawiała natomiast prawa do udziału w postępowaniu organom wykonawczym tych gmin, które przekazały realizację zadania innej gminie (porozumieniem) bądź związkowi międzygminnemu. Praktyka nie została niestety dotychczas ujednolicona.

W jednej ze spraw taryfowych, gminy zawarły porozumienie międzygminne, na mocy którego jedna z nich przekazała realizację drugiej zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Organ regulacyjny rozpatrujący sprawę odmówił udziału w postępowaniu wójtowi gminy, która zadanie przekazała i wskutek tego, nie doręczył mu decyzji rozstrzygającej sprawę. Wójt zaskarżył taki sposób procedowania regulatora składając odwołanie od decyzji. Decyzją z dnia 25 czerwca 2021 r. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie umorzył jednak postępowanie z uwagi na ustalenie, że wójt nie jest stroną postępowania i nie był uprawniony do wniesienia środka zaskarżenia.

W uzasadnieniu swojej decyzji organ II instancji powołał się przede wszystkim na art. 24c ust. 6 u.z.z.w., w świetle, którego stronami postępowań w sprawach wydania decyzji taryfowych są: przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta). Jednocześnie zauważył jednak, że w razie wspólnego wykonywania przez gminy zadania, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy wykonują odpowiednio właściwe organy (1) związku międzygminnego albo (2) gminy wskazanej w porozumieniu międzygminnym (art. 3 ust. 2 u.z.z.w.).

Innymi słowy, na gruncie analizowanego stanu faktycznego, Prezes PGW Wody Polskie wyraził pogląd, że z uwagi na zawarte porozumienie międzygminne i przekazanie zadania własnego, zasadniczo tylko wójt gminy przejmującej zadania (wskazanej w porozumieniu) jest stroną postępowania taryfowego.

Na marginesie, warto odnotować, iż gmina ta realizowała zadania poprzez swój zakład budżetowy, co właściwie doprowadziło do sytuacji, że jedyną stroną komentowanego postępowania było przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (zakład). W myśl bowiem art. 24c ust. 6 u.z.z.w., jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, stroną postępowania jest wyłącznie to przedsiębiorstwo.

Ostatnie wpisy

Początek biegu zasiedzenia służebności przesyłu

Orzecznictwo

Pomimo tego, iż art. 3051 kodeksu cywilnego wskazuje, że służebność przesyłu polega na korzystaniu...

19-07-2024

Czytaj więcej

Termin na złożenie oświadczenia o zamrożeniu ceny energii elektrycznej

Aktualności

1 lipca 2024 roku weszła w życie część rozwiązań zawartych w ustawie...

03-07-2024

Czytaj więcej

NSA o dodatkowych wymogach wniosku o przyłączenie do sieci

Orzecznictwo

NSA potwierdza, że gminy nie mogą wprowadzać dodatkowych wymogów do wniosku o...

26-06-2024

Czytaj więcej