Ustawodawca zamierza postawić jednak na fiskalizm przy poborze opłat za usługi wodne. Kolejna nowelizacja ustawy Prawo wodne powoduje, iż opłaty stałe za pobór wód naliczane będą na podstawie maksymalnego poboru godzinowego. Zdezaktualizuje się tym samym korzystna dla przedsiębiorstw linia orzecznicza sądów administracyjnych, negująca taki właśnie sposób naliczania opłat przez Wody Polskie.

Kilka chwil temu na łamach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt kolejnej nowelizacji ustawy Prawo wodne. Autorem projektu jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nowelizacja zawiera szereg propozycji zmian w obowiązujących przepisach, w szczególności w zakresie wód morskich czy też zasad finansowania Wód Polskich.

Projektowane przepisy odnoszą się również do kwestii dotychczas nieuregulowanej wprost przepisami Prawa wodnego, a stanowiącej w ostatnim czasie punkt sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a organem regulacyjnym, tzn. ustalania opłaty stałej na podstawie wartości wyrażonych w m3/s, podczas gdy pozwolenie wodnoprawne lub pozwolenie zintegrowane nie zawierało takiej wartości.

Zgodnie z opublikowanym projektem, w przypadku jeżeli pozwolenie wodnoprawne lub pozwolenie zintegrowane nie określa zakresu korzystania z wód w m3/s, ustalenia wysokości opłaty stałej za usługi wodne, dokonuje się na podstawie wartości maksymalnego godzinowego poboru wody lub zrzutu ścieków przeliczonego na m3/sekundę.

Przedstawiony projekt ustawy przewiduje, że opłatę za usługi wodne w formie opłaty stałej ponosi się za okres od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne albo pozwolenie zintegrowane stało się ostateczne do dnia jego wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy bez względu na przyczynę. Dodatkowo ustawodawca możliwość zmiany opłaty stałej za usługi wodne w sytuacji, w której doszło do zdarzenia mającego wpływ na wysokość takiej opłaty. W takim przypadku opłata ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Planowane zmiany w przepisach spowodują, że zdezaktualizuje się korzystna dla przedsiębiorstw linia orzecznicza sądów administracyjnych, negująca dotychczasowy sposób naliczania opłat przez Wody Polskie. Pisaliśmy o niej w tekście pt. "Sądy kwestionują sposób ustalenia opłat stałych przez Wody Polskie".

O dalszych losach projektu nowelizacji ustawy Prawo wodne będziemy informować w kolejnych wpisach.

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej

Wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne

Analizy prawne

16 kwietnia 2022 r. w życie weszły trzy dodatkowe przesłanki wykluczenia z...

27-04-2022

Czytaj więcej