Przy okazji projektu nowelizującego Prawo energetyczne, Ministerstwo Energii zaproponowało wprowadzenie zmian w przepisach regulujących gospodarkę nieruchomościami. Przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 9 października 2018 r. zmiany mają na celu umożliwić przedsiębiorstwom przesyłowym szybszą realizację prac remontowych i konserwacyjnych. Na zmianach skorzysta zatem również branża wodociągowo-kanalizacyjna.

Przyjęty projekt zakłada nowelizację przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie dotyczącym nadania z mocy prawa rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji starosty związanej z udostępnieniem nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej. Modyfikowane przepisy odnoszą się do tych przypadków udostępnienia nieruchomości, gdy właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody.

Zgodnie z założeniami nowelizacja będzie dotyczyła jednak jedynie postępowań administracyjnych wszczętych po dniu wejścia w życie przepisów nowelizujących.

W ocenie wnioskodawcy – Ministra Energii, wprowadzenie zmian ma na celu zapewnienie szybkości i efektywności podejmowanych prac remontowych i konserwacyjnych przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Nie ulega jednak wątpliwości, iż na zmianie przepisów skorzystają również przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, na rzecz których starosta również wydaje tego typu decyzje.

Na marginesie, wspomnieć należy, iż projekt ustawy przewiduje także m.in. doprecyzowanie przepisów związanych z instytucją sprzedaży rezerwowej, poprzez wprowadzenie mechanizmów określających sposób postępowania w sytuacji w której sprzedawca energii elektrycznej lub paliw gazowych zaprzestanie dostarczania ich do odbiorcy końcowego.

Kwestia ta z punktu widzenia branży wodociągowo – kanalizacyjnej również nie jest bez znaczenia, zwłaszcza w kontekście ostatnich kłopotów mniejszych dostawców energii elektrycznej, którzy nie są w stanie dotrzymać swoich zobowiązań wobec przedsiębiorstw w związku z radykalnymi podwyżkami cen energii.

 

Łukasz Grzybek
prawnik
Kancelaria Jerzmanowski i Wspólnicy

Ostatnie wpisy

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji nie działają wstecz

Orzecznictwo

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji to opłata nieznana polskiemu systemowi prawnemu przed...

14-05-2021

Czytaj więcej

Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników / Walne Zgromadzenia w spółkach komunalnych…

Aktualności

W związku ze zbliżającymi się terminami Zgromadzeń Wspólników / Walnych Zgromadzeń, chcielibyśmy...

13-05-2021

Czytaj więcej

UODO: zawarcie umowy bez kopiowania aktów notarialnych

Aktualności

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w majowym wydaniu newslettera dla inspektorów ochrony...

12-05-2021

Czytaj więcej