Dnia 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca szereg zmian, które – jak wskazano w uzasadnieniu do jej projektu – mają ograniczyć nieprawidłowości, a w szczególności doprecyzować przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także postępowania w przypadku wystąpienia pożarów. Nowe przepisy dotyczyć będą również przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Z uwagi na fakt, że nowelizacja wprowadza obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (od dnia 22 lutego 2019 r.) oraz konieczność dostosowania do nowych wymogów w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (tj. do dnia 5 września 2019 r.) posiadanych zezwoleń (w tym pozwoleń zintegrowanych) obejmujących wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów, obowiązki w niej zawarte dotyczyć mogą także przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które w zakresie prowadzonej przez siebie działalności zobligowane są do posiadania tego rodzaju zezwoleń lub pozwoleń (np. zezwolenie na wytwarzanie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków lub na terenie stacji uzdatniania wody, bądź też zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie osadów ściekowych).

Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, począwszy od 22 lutego 2019 r., przedsiębiorstwa zobowiązane będą przechowywać przez miesiąc od daty dokonania zapisu. Jednocześnie ustawodawca wprowadził przepis, na mocy którego nałożył na te przedsiębiorstwa obowiązek udostępnienia utrwalonego obrazu lub jego kopii na żądanie organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Co więcej, wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów będzie musiał być prowadzony przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu.

W odniesieniu natomiast do zezwoleń (w tym pozwoleń zintegrowanych) obejmujących zbieranie lub przetwarzanie odpadów, ustawodawca nałożył na podmioty je posiadające obowiązek złożenia wniosku o ich zmianę w terminie do dnia 5 września 2019 r., w celu dostosowania do wprowadzonych rozwiązań prawnych pod rygorem ich wygaśnięcia w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów.

Co prawda, czasu na wywiązanie się ze wskazanych obowiązków jest jeszcze wiele, jednakże biorąc pod uwagę ich skalę oraz przewidywaną czasochłonność, każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne już teraz powinno przeanalizować, czy posiadane zezwolenia wymuszają (a jeśli tak, to w jakim zakresie) dokonanie stosownych działań dostosowujących.

Ostatnie wpisy

SZKOLENIE ONLINE: Praktyczne aspekty przygotowania oraz procedowania wniosków o…

Aktualności

Odpowiadając na duże zainteresowanie i liczne zapytania w zakresie oferty szkoleniowej, Kancelaria...

30-05-2023

Czytaj więcej

Umowy: zarządca w budynku wielolokalowym - czyli kto?

Analizy prawne

Choć może wydawać się, że zawieranie umów na dostarczanie wody lub odprowadzanie...

29-05-2023

Czytaj więcej

SZKOLENIE ONLINE: Działalność w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych…

Aktualności

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. ma przyjemność zaprosić...

26-05-2023

Czytaj więcej