Po ponad roku od momentu opublikowania pierwszego projektu, Minister Klimatu i Środowiska ostatniego dnia poprzedniego roku wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

W Dzienniku Ustaw pojawiło się ono jednak dopiero 14 stycznia 2022 r. (pod poz. 89) i częściowo jego postanowienia wejdą w życie już 29 stycznia 2022 r. (a częściowo dopiero 15 stycznia 2026 r. – po upływie 48 miesięcy od dnia ogłoszenia). O trwających pracach legislacyjnych w tym przedmiocie informowaliśmy na łamach blogu w artykule „Komunalne osady ściekowe - projekt zmian w przepisach”. W ramach konsultacji publicznych składaliśmy również uwagi do pierwotnego projektu nowelizacji (z naszym pismem zapoznać się można TUTAJ).

W stosunku do pierwotnego brzmienia projektu już w toku prac legislacyjnych wprowadzono szereg zmian – korzystniejszych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Niewątpliwie naważniejszą z nich było przesunięcie terminu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego. Pierwotnie zakładano bowiem, że wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, co ostatecznie zmodyfikowano w ten sposób, że jedynie zmiany głownie porządkujące i dostosowujące wejdą w życie w tym terminie, natomiast zmiany istotne z 4-letnim okresem vacatio legis.

Co nowego ostatecznie pojawi się w rozporządzeniu?

Zmiany, które wejdą w życie z dniem 29 stycznia 2022 r.:

 • zmiana tytułu rozporządzenia z „w sprawie komunalnych osadów ściekowych” na „w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych” – co ma wyeliminować niekiedy pojawiające się wątpliwości co do zakresu stosowania rozporządzenia;
 • doprecyzowanie, że warunkiem stosowania komunalnych osadów ściekowych w postaci mazistej i ziemistej, oprócz ich równomiernego rozprowadzenia na powierzchni gruntu, jest również ich wymieszenie z glebą (dotychczas rozporządzenie mówiło o „wprowadzeniu do gruntu”, co wprowadzało dowolność interpretacyjną) – zmiany ust. 3 i 4 w § 4 rozporządzenia;
 • określenie właściwego odesłania do przepisów nowego Prawa wodnego we wprowadzeniu do wyliczenia w przepisie § 5 ust. 2 rozporządzenia.

Zmiany, które wejdą w życie z dniem 15 stycznia 2026 r.:

 • nowy pkt 8 w przepisie § 2 ust. 1 rozporządzenia określający warunki ustabilizowania komunalnych osadów ściekowych;
 • zmiana ust. 5 w § 2 rozporządzenia poprzez modyfikację podmiotów, które mogą dokonywać badań komunalnych osadów ściekowych – obecnie badania takie mogą wykonywać laboratoria, o których mowa w art. 147a Prawa ochrony środowiska, a po zmianie będą to mogły być wyłącznie akredytowane laboratoria w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności lub laboratoria posiadające certyfikat systemu zarządzania jakością obejmujący procedurę badania komunalnych osadów ściekowych (co z założenia ma wyeliminować pojawiającą się niekiedy, przynajmniej w ocenie GIOŚ, nierzetelność m.in. w zakresie parametru zawartości żywych jaj pasożytów);
 • zmiana pkt 1-3 i dodanie nowego pkt 4 w przepisie § 5 ust. 2 rozporządzenia poprzez wprowadzenie większej częstotliwości przeprowadzania badań komunalnych osadów ściekowych:
  1. częstotliwość badania raz na sześć miesięcy (obecnie przy RLM do 10 000) występować będzie przy RLM do 2 000,
  2. częstotliwość badania raz na cztery miesiące (obecnie przy RLM powyżej 10 000 do 100 000) zmieniono na częstotliwość raz na trzy miesiące dla RLM powyżej 2 000 do 10 000,
  3. częstotliwość badania raz na dwa miesiące (obecnie przy RLM ponad 100 000) występować będzie przy RLM powyżej 10 000 do 100 000,
  4. dodano częstotliwość raz na miesiąc przy RL ponad 100 000;
 • zmiana załącznika nr 4 do rozporządzenia określającego metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych.

Rozporządzenie zmieniające zawiera również przepisy przejściowe, zgodnie z którymi „Próbki partii komunalnych osadów ściekowych pobrane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być badane zgodnie z przepisami dotychczasowymi, a wyniki badań tych próbek zachowują ważność przez okres roku od dnia ich pobrania”.

Czestotliwosc badania komunalnych osado sciekowych

Ostatnie wpisy

Dodatkowe wymogi formalne wniosku o przyłączenie do sieci w…

Orzecznictwo

Aktualnie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą stosować się do zasad wydawania warunków przyłączenia...

09-05-2022

Czytaj więcej

Taryfy: ministerstwo aktualizuje wskaźniki

Aktualności

29 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...

04-05-2022

Czytaj więcej

Wpływ wojny na Ukrainie na zamówienia publiczne

Analizy prawne

16 kwietnia 2022 r. w życie weszły trzy dodatkowe przesłanki wykluczenia z...

27-04-2022

Czytaj więcej