Zgodnie z art. 21 ust. 4a u.z.z.w., który został do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dodany ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do zaopiniowania dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który przedstawia opinię w zakresie jego zgodności z KPOŚK, a także w zakresie wpływu planu na wysokość taryf. Opinia powinna być wydana w terminie 14 dni od dnia otrzymania planu przez organ regulacyjny.  Przepis wszedł w życie 9 sierpnia 2022 r. 

Bardzo ogólnikowy charakter przywołanej normy budzi spore wątpliwości co do zasad opiniowania planu przez organ regulacyjny, zwłaszcza w zakresie jego wpływu na wysokość taryf.  Brak jest również normatywnie określonych informacji, czy dokumentów, które winny być przez organ wykonawczy gminy przedkładane organowi regulacyjnemu, w celu umożliwienia mu zweryfikowania planu i jego zaopiniowania. 

Na przestrzeni kilku tygodni obowiązywania przedmiotowej normy ukształtowała się jednak pewna ujednolicona praktyka organów regulacyjnych, które wzywają organy wykonawcze gmin do przedłożenia w toku opiniowania planu konkretnych informacji dotyczących tak samych środków trwałych objętych planem oraz kosztów z tytułu ich amortyzacji, jak również warunków  prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo (jego niezbędnych przychodów i wielkości sprzedaży). Do tego w wezwaniach dodawane są pytania dotyczące zindywidualizowanych uwarunkowań realizacji na terenie poszczególnych gmin inwestycji służących wykonaniu KPOŚK.

Poniżej prezentujemy przykładowe wezwanie, sugerując przekazywanie przez gminy przedmiotowych danych organowi regulacyjnemu już wraz projektem planu. Pozwoli to spokojnie przygotować wymagane dane, co i tak przecież będzie zadaniem przedsiębiorstwa, zamiast czynić to w pośpiechu, w wyznaczanym przez organ krótkim 7-dniowym terminie, a po wtóre pozwoli przyspieszyć całe postępowanie w zakresie zaopiniowania planu. 

wezwanie1

wezwanie2

 wezwanie3

 

Ostatnie wpisy

Taryfy: wniosek o skrócenie a kalkulacja nowych taryf

Analizy prawne

Setki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych złożyło już w 2022 r. wnioski o skrócenie czasu...

10-11-2022

Czytaj więcej

Zamrożenie cen energii elektrycznej w praktyce

Aktualności

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na...

07-11-2022

Czytaj więcej

Sektor komunalny wyłączony z minimalnego CIT

Aktualności

Uchwalona 7 października br. przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku...

02-11-2022

Czytaj więcej