Rów melioracyjny stanowi elementem otwartego systemu kanalizacji deszczowej - uznaje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, podzielając tym samym stanowisko wyrażone w grudniu 2018 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w dniu 9 sierpnia 2019 r. wydał orzeczenie, w którym opowiedział się za zaliczeniem rowu melioracyjnego do otwartego systemu kanalizacji deszczowej (sygn. akt: II SA/Łd 355/19). Jest to kolejne orzeczenie, w którym sąd administracyjny uznaje rów melioracyjny jako element systemu kanalizacji deszczowej. Wcześniej na takim stanowisku stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn. akt: II SA/Sz 1049/18.

WSA w Łodzi rozpatrując skargę na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni określającą opłatę zmienną za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych poprzez system kanalizacji deszczowej do zalewu miejskiego musiał rozstrzygnąć, m.in., co należy rozumieć przez „otwarty lub zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych”. W uzasadnieniu komentowanego wyroku podkreślono bowiem, że powyższe pojęcie nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane, natomiast w świetle art. 272 ust. 5 ustawy Prawo wodne stanowi podstawę do ustalenia wysokości opłaty zmiennej.

Jak słusznie wskazał WSA w Łodzi definiując powyższe pojęcie:

„W tej sytuacji należy tu posłużyć się rozumieniem tego terminu wynikającym ze słownikowego znaczenia użytych w nim pojęć czy terminów. Pod pojęciem tym należy zatem rozumieć każdy system urządzeń wodnych umożliwiających odprowadzanie wód opadowych, choć w przypadku rowu melioracyjnego, nie musi to być wyłączna jego funkcja. Istotne jest natomiast, iż rów ten nie jest elementem kanalizacji ogólnospławnej, tzn. nie służy do odprowadzania innych ścieków - oprócz opadowych, których dotyczyło wskazane wyżej pozwolenie wodnoprawne.(…). Rów melioracyjny spełnia zresztą swą funkcję w ścisłym związku z opadami atmosferycznymi. Przemawia to za uznaniem go za element otwartego systemu kanalizacji deszczowej”.

Na marginesie warto odnotować, iż analizowane orzeczenie wydaje się udzielać cennych wskazówek dla organów administracji, w zakresie sposobu ustalania ilości odprowadzonych wód opadowych lub roztopowych na potrzeby opłat za usługi wodne w formie opłat zmiennych za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.

WSA w Łodzi w stosunku do zarzutu sformułowanego przez skarżącego w zakresie ustalenia przez organ niewłaściwej ilości odprowadzonych wód opadowych lub roztopowych wskazał, że:

„Tylko w ramach prowadzonego przez siebie postępowania administracyjnego, organ może zobowiązać stronę do wyjaśnienia wskazanej kwestii, czy też poszukać dowodów we własnym zakresie, np. poprzez wystąpienie do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o podanie informacji dotyczących ilości opadów w danym kwartale, które to dane pozwoliłyby organowi zweryfikować czy też obliczyć choćby przybliżoną ilość faktycznie odprowadzonych przez A Spółkę Akcyjną wód opadowych lub roztopowych.”

Zaprezentowane orzeczenie potwierdza dotychczasowy pogląd wyrażony przez WSA w Szczecinie w myśl, którego rów melioracyjny należy zaliczyć do otwartego systemu kanalizacji deszczowej. Co niemniej istotne, przedmiotowy wyrok wskazuje na możliwość skorzystania z danych IMGW co do wielkości opadów atmosferycznych, które stanowić mogą podstawę do ustalenia ilości odprowadzonych wód opadowych lub roztopowych.

 

Maciej Łukaszewicz

Ostatnie wpisy

Ministerstwo Klimatu: brak obowiązku wpisu rolników do BDO

Aktualności

Od samego początku funkcjonowania rejestru BDO w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej...

03-06-2020

Czytaj więcej

Gminy zobowiązane do przejmowania sieci?

Orzecznictwo

W lutym 2019 r. w artykule pt. „Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dot. odpłatnego przejmowania...

29-05-2020

Czytaj więcej

UOKiK przygląda się branży odpadowej i proponuje zmiany

Aktualności

Duża część sektora zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych to spółki gminne...

26-05-2020

Czytaj więcej