Czy decyzja ustalająca opłatę stałą za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powinna określać konkretne elementy systemu kanalizacji deszczowej przy pomocy, których realizowana jest usługa wodna?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w dniu 20 sierpnia 2019 r. wydał orzeczenie, w którym wskazał, że na organie administracji ciąży obowiązek wskazania konkretnych elementów systemu służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych przy pomocy, których realizowana jest usługa wodna (sygn. akt: II SA/Łd 468/19).

Powyższy wyrok został wydany na kanwie skargi zarządcy drogi, któremu organ wymierzył opłatę stałą za usługę wodną w postaci odprowadzania do wód lub urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych. Zarządca drogi kwestionując zasadność ustalenia opłaty za usługę wodną wskazał, że wody opadowe lub roztopowe ujmowane z powierzchni drogi nie są ujmowane w system zamkniętej lub otwartej kanalizacji deszczowej.
Organ rozpatrując reklamację zarządcy drogi nie podzielił stanowiska zaprezentowanego w reklamacji i wskazał, że:

„Wody opadowe i roztopowe pochodzące z odwadnianego odcinka drogi krajowej nr [...] odpływają do rowów przydrożnych jako rowów trawiastych powiązanych przepustami z odbiornikami wody.”

Na skutek wniesionej skargi WSA w Łodzi stwierdziło:

„W ocenie Sądu organ winien wskazać, że w jaki sposób jest faktycznie realizowane pozwolenie wodnoprawne, a systemy zbierania i odprowadzania wód opadowych to obiekty istniejące i eksploatowane. Tymczasem organ definiując w zaskarżonej decyzji otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, nie odniósł się do zastanego stanu faktycznego i nie wykazał, za pomocą jakich konkretnie elementów systemów odprowadzane są wody opadowe i roztopowe na danym odcinku.”.

Zaprezentowane orzeczenie odnosi się do kwestii związanej z elementem decyzji ustalającej wysokość opłaty stałej za usługę wodną w postaci odprowadzania do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych. WSA w Łodzi słusznie wskazał, że w decyzji ustalającej powyższą opłatę winno znaleźć się dokładne określenie elementów otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych albo zamkniętego systemu kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta przy pomocy, których dochodzi do faktycznej realizacji usługi wodnej. Brak powyższego elementu należy uznać jako nieprawidłowość, która może stanowić podstawę do uchylenia wydanej decyzji.

Ostatnie wpisy

Sygnaliści - ochrona danych osobowych

Analizy prawne

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw...

29-11-2021

Czytaj więcej

Ochrona sygnalistów w przedsiębiorstwach wod-kan

Analizy prawne

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa...

18-11-2021

Czytaj więcej

Szkolenie: Nowy Ład w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym

Aktualności

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. pragnie zaprosić Państwa...

18-11-2021

Czytaj więcej